Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
2017
2016
Detsember 2016
November 2016
Oktoober 2016
September 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Veebruar 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
rakke.ee/ Rakke Kaja/2016/Detsember 2016
Detsember 2016

RAKKE KAJA

Nr. 9 (241) detsember 2016

 

Kuu heidab hõbedasi varje ja küünlavalgus kuldset sära.

See jõuluõhtu imeline valgus, aeg lootuste ja unistuste päralt.

 

Kui pimedus ja väsimus tahtsid hingedekuul võimust võtta, siis saabunud advendiajal ongi õige aeg küünlad süüdata ning värelevas leegivalguses vaadata tagasi mööduvale aastale.

Jõulukuu sammub tasapisi vastu uuele aastale. Mida tõi lõppev aasta, seda me teame, mida toob uus, näitab aeg. Igasse aastasse jääb täitumata unistusi, tegemata töid. Iga järgnev päev paneb taas seadma uusi sihte, märkama head ja toredat, millest kindlasti ka teistele rääkida. Tublile tegijale lausutud lahke sõna on innustav ning kiitus teeb ju kõigi tuju paremaks.

Tänase Rakke valla elus on väga palju, mille üle saab rõõmu ja uhkust tunda, nagu on sedagi, mis võiks olla paremini. Kohati tundub aga, et tahame seda paremat nii väga, et ei märka tunda rõõmu kordaminekutest ja olemasolevast. Seepärast väärivad tunnustust kõik valla ettevõtjad, kodanikeühendused, vallavolikogu, vallavalitsus koos allasutustega ja ka vallaelanikud, kes vallaelu paremaks muutmisele on õla alla pannud või sellele kaasa aidanud. Koostöös peitub suur jõud. Suur tänu Teile!

Üksteise toetamine ja üksteisest hoolimine on seotud väärtustega, mis aitavad hoida meie kodu, valda ja riiki. Need väärtused ja eetilised tõekspidamised olgu meile alati teenäitajaiks, et me kunagi ei eksiks hoolivuse ja hoolimise rajalt. Olgem mõistvad teiste suhtes ning mõistkem, et enim on vaja eneseväärikust ja headust, vähem aga tigedust ja kurjust. Headest mõtetest sünnivad omakorda head teod. Hoidkem ja toetagem oma lähedasi ja sõpru! Rahulikku jõuluaega, arukust, elutarkust ning tervist ja õnne algaval aastal!

Vallavanem Andrus Blok

 

 

Väikeste paikade suur väärtus ja võlu

Sageli sünnivad märkimisväärsed ideed ja suured inimesed mitte suurlinnades, vaid just väikestes paikades. Väiksemate paikade kokkuhoidmine, ühtsustunne, erinevus suurlinna massidest ja oma tõekspidamistele truuks jäämine loovad inimesele tugeva baasi ja pagasi ette võtta uusi asju ning korda saata suuri tegusid.

 

Meie vabariigi parimad sportlased on ju läbi ajaloo olnud pärit enamasti just maapiirkondadest, küladest või väiksematest linnadest. Nad on siiamaani suunanäitajateks ja eeskujuks meie noorsportlastele ja spordihuvilistele. Sama lugu on kirjanike, kunstnike, loome- ja kultuuriinimestega. Omamoodi mõtlemine, teistmoodi kirjutamine ning kõige OMA ja eripärase talletamine jätab jälje nii noorematele generatsioonidele kui ka Eesti aja- ja kultuurilukku tervikuna.

 

Lõppema hakkava aasta sees tasub kindlasti märkimist Rakke robootikute võidukäik rahvusvahelistel võistlustel ning tähelepanu üleriigilises meedias. Neid noori liidab huvi robootikaga tegeleda, pidevalt õppida ja teha meeskonnatööd. Virtuaalne kannel ja prügi sorteerimise assistent PrügiBot on vaid mõned ilmekad näited nende eduteel.

 

Tunnustamist vääriv on ka Rakke ühe sümboli, lubjatehase pidev areng ja märkimisväärsed investeeringud, mis tagavad piirkonna jätkusuutlikkuse. Maakondlikult leidsid tänavu äramärkimist hea töötaja rinnamärgiga Nordkalk AS-is peatehnoloogina töötav Irja Salumets ning Nordkalk AS tehniline juht Ivan Poznjak. Lääne-Virumaa elutööpreemia nominendiks esitati aga Rakke kooli õpetaja Reet Pae, kes on oma töös põhjalik, nõudlik ja lapsesõbralik.

 

Spordilembestena tuntud rakkelased jätsid lõppevasse aastasse oma ilusa jälje. Rakke ratturid on hooajal näidanud väga häid tulemusi. Mitmetes sarjades on kantud liidrisärke ja nopitud poodiumikohti. Medaleid jagati rakkelastele ka laste karikavõistlustel vabamaadluses. Ka Eesti XX sajandi sportlaseks valitud malesuurmeister Paul Kerese auks korraldati maleturniire, mis on kindlasti positiivne signaal Rahvusvahelisele Maleföderatsioonile ja maakonnale kõigi maleentusiastide poolt.

 

Just aktiivne seltsielu ja aegumatud väärtused seovad inimesi üksteise ja kodupaigaga ning annavad jõu Eesti maakohtadele. Heaks tõestuseks eestlaste rahvuskultuuri hoidmise ja väärtustamise oskusest on sel aastal täitunud tähtpäevad. Tunnustan väga Rakke naiskoori ja Rene Põllumaad silmapaistva töö eest koorilaulu traditsioonide edasikandmisel ja säilitamisel ning koori 15. tegevusaastal. Ka tantsulusti jätkub paljudeks aastateks – Agatantsulustil lausa 30 aastat. Septembris tähistas ka Rakke Valla Hariduse Selts oma 20. tegevusaasta juubelit – palju õnne ja jõudu jätkamiseks!

 

Hea on näha, et Virumaa mägiseima valla eestvedajad loovad motivatsiooni ja elamisväärset keskkonda, et inimesed Rakke vallas elada tahaksid. See on vana tõde, et mida paremini inimesel kodukohas läheb, seda vähem kipub ta isamaa tolmu jalgelt pühkima. Rakke ambulatoorium ja noortekeskus on muutunud kenamaks, investeeritakse teede ja tänavate ehitusse ja remonti, mänguväljakud on saanud uue ilme, katlamajad muutusid täisautomaatseks. On ju vastselt remonditud, soojades, hubastes, kaasaegsetes ruumides parem teadmisi või söögipausil energiat ammutada nii lasteaia- kui koolilastel.

 

Soovin teile rahulikku jõuluaega! Las jõuluvalgus soojendab kõikide südameid ja juhib tegema häid tegusid. Palju värskeid ja julgeid mõtteid, millega energiliselt uude aastasse minna!

Hoiame koos oma maakonda!

Marko Torm

Lääne-Viru maavanem

 

 

Hea vallarahvas!

Jälle on käes imeline jõuluaeg. Kellele on see päkapikkude aeg, kellele koolivaheaeg, kellele kristlik aeg, kellele meenutuste aeg – kuid kõigile meist on see oodatud aeg. Taligi on endast juba mitu korda märku andnud, kuigi pööripäev ja talve algus on alles 21. detsembril. Kõikjal käib ettevalmistus pühade vastuvõtmiseks. Detsember ja aasta lõpp on aeg, kus inimesed heidavad kõrvale erimeelsused ja naudivad jõuluaega, rohkem jagatakse positiivseid sõnu ja tänatakse üksteist.

Kohe koputab uksele uus 2017. aasta. Kas mööduv aasta oli meile edukas või oli selles ka puudujääke, eks seda näitab aeg. Volikogu poolt tahaksin tunnustada igapäevase ja tubli töö tegijaid valla asutustes. Hea meel on tõdeda, et kõik töötavad edukalt ning oma tööd südamega tegevad inimesed aitavad kaasa asutuste igapäevasele toimimisele. Hooned on puhtad ja soojad ning neid täidavad kohusetundlikud, lihtsad ja head töötajad.

Saabuv aasta olgu ka ettevõtjatele tulutoov ja MTÜ-dele projektiderahakas aasta. Võtke need pühad vastu oma pere kommete ja väärtuste kohaselt! Olgu igas kodus rõõm ja üksmeel, täitugu uuel aastal kõik ootused ja lootused!

Rakke vallavolikogu nimel

Enno Eilo

 

 

Vallavalitsuses otsustati

21. november

·         Määrata ja maksta toimetulekutoetust novembrikuus 10 isikule kogusummas 1668,62 eurot.

·         Maksta 544,46 eurot toetust 4 isikule ning 30 eurot sünnipäevatoetust 2 sünnipäevalisele.

·         Maksta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2017 kümnele isikule hooldajatoetust.

·         Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017 sünnitoetuseks 250 eurot, matusetoetuseks 150 eurot ja eakate sünnipäevatoetuseks 40 eurot.

·         Nõustuda Rakke kooli haridustehnoloogi 0,5 ametikoha loomisega tähtajaliselt 01.01.-31.12.2017 töötasuga 479 eurot kuus.

·         Kiita heaks toetuse kasutamise aruanne Otsa kinnistule kanalisatsioonitrassi, septiku ja imbtunneli paigaldamiseks (kogumaksumus 2400 eurot).

·         Nõustuda Rohelise katastriüksuse jagamisega kaheks erinevaks maaomandiks - Rohelise ja Jõeveeru.

·         Kinnitada lumetõrjetööde tegijateks OÜ Kettek, OÜ Reinpaul Agro ja Isotalo OÜ.

·         Kehtestada alates 1. jaanuarist veeteenuse ja reovee hinnad.

·         Kinnitada Rakke kooli õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2017. aastal aastakuluna 2024,76 eurot (168,73 eurot kuus) ja Rakke lasteaed Leevike majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2017. aastal aastakuluna 3461,88 eurot (288,49 eurot kuus).

·         Väljastada kasutusluba hoiukuuri kasutuselevõtuks Hoidla kinnistul.

·         Korraldada lihthanke menetlusega e-riigihange ehitaja leidmiseks Rakke lasteaia fassaadi ja pööningulae soojustamiseks.

·         Anda üürile Rakke valla omandis olev kolmetoaline keskküttega korter (Oru 2-9).

·         Korraldada küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise asjus.

 

 

Vallavolikogus otsustati

30. november

·         Volikogule anti üle Rakke valla 2017. aasta eelarve.

·         Anda nõusolek reaalservituudi seadmiseks Pihlaspä Talu OÜ kasuks.

·         Määrata aastatel 2016-2018 Rakke valla majandusaasta aruande audiitoriks Assertum Audit OÜ.

·         Muuta Rakke lasteaed Leevike põhimäärust.

·         Osaleda liikmena MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ning määrata esindajaks Taimi Talpas-Taltsepp.

·         Tutvuti Väike-Maarja valla ja Rakke valla ühinemislepinguga.

·         Volikogu sai uue liikme, Lembitu Kanarbiku, seoses volikogu liikme Hando Kuntro tagasiastumise ning kriminaalkaristusega joobes juhtimise eest. Volikogu esimees juhtis tähelepanu volikogu liikmete tööülesannetele ning pani südamele järgida käitumisreegleid.

·         Volikogu liikmete küsimustele vastasid lasteaia direktor Anneli Eesmaa ja noortekeskuse juht Taimi Talpas-Taltsepp.

·         Vallavanem andis ülevaate käesoleval aastal tehtust ja eelarve täitmisest.

 

 

Talihooldetööd 2016-2017 talveperioodil

Lumetõrjetööde teostajad on:

·         Rakvere-Vägeva maanteest lääne pool (Koeru pool) asuvatel valla teedel, välja arvatud Edru küla teed – OÜ REINPAUL AGRO.

·         Rakke aleviku kõnniteedel ja platsidel – OÜ KETTEK.

·         Rakke aleviku tänavatel, Edru, Kamariku, Lammasküla teedel ja Suure-Rakke külas Keramäe ja Umba teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel – OÜ KETTEK.

·         Rakvere-Vägeva maanteest ida pool (Simuna pool) asuvatel valla teedel, välja arvatud Edru, Kamariku, Lammasküla teedel ja Suure-Rakke külas Keramäe ja Umba teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel - ISOTALO OÜ.

Kontaktisikud, kellele saab esitada teateid tee olukorrast ja lume lükkamise vajadusest on OÜ KETTEK - Toomas Karu, tel 5038 830 või 5242 028, OÜ Reinpaul Agro - Gunnar Ottens, tel 5209151, mittevastamisel Rein Möldre, tel 5053 093 ja Isotalo OÜ - Jüri Kirss tel 5336 3813, mittevastamisel Antti Isotalo, tel 5278 804.

Teede täielikuks puhastamiseks on aega 12 tundi peale lumesaju või tuisu lõppemist. Raskete ilmastikuolude korral võib aeg pikeneda 24 tunnini.

 

 

Muutuvad vee- ja reovee hinnad

Alates 1. jaanuarist kehtivad uued Rakke valla kommunaalasutuse poolt müüdava vee ja vastuvõetava reovee hinnad:

Rakke alevikus müüdava vee hind 1,43 eurot/m3 ja reovee vastuvõtmise hind 1,61 eurot/m3, Liigvalla, Piibe, Emumäe, Salla, Tammiku ja Lammasküla külades müüdava vee hind 1,03 eurot/m3 ja reovee vastuvõtmise hind Salla külas 1,27 eurot/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

 

 

Sinu arvamus loeb

Seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Rakke valla haldusterritooriumil küsitlus

11. detsembril kell 9.00-17.00

Rakke kultuurikeskuse väikeses saalis (Rakke alevikus Simuna tee 10)

 

Kaasa võtta isikut tõendav dokument, mille alusel antakse välja küsitlusleht. Küsitluses saavad osaleda kõik 16-aastased ja vanemad valimisõiguslikud vallaelanikud.

Küsitluslehe täitmist kodus on võimalik tellida isiku tervisliku seisundi tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel kirjalikult või telefonil 5103267 (hiljemalt kella 14.00).

Küsitluslehti on võimalus täita kell 10.30 Salla mäel ja kell 12.00 Lahu koolimajas

 

 

Jõulusoovid

Esimese advendiga saab alguse kaunis jõuluaeg. Aeg, mis täis ootusi ja lootusi, hoolivust ja armastust. Aeg, mis toob lastele üllatusi ja rõõmu. Hakkavad käima päkapikud ja varsti saabub jõuluvana. Koolimaja on muutunud kauniks jõulumaaks. Tänan kõiki päkapikke, kes kooli kaunistamisele kaasa aitasid! Olete oodatud kooli jõululaadale 20. detsembril kell 12.00 õpilaste valmistatud meeneid ja maiustusi ostma ning jõulupeole 21. detsembril kell 18.00.

Kaunist advendiaega ja toredat aastavahetust kõigile

soovib Rakke kooli pere!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kord aastas jõulukella kajas

saab ajalooks me olevik

ja jõuluõhtu küünlasäras

taas heledam on tulevik.

Jääb ajalugu meie põlve lätteks

kuid uue aasta teod

on olevates kätes.

Jõuluõhtuks küünlavalgust,

uueks aastaks rõõmsat algust!

soovib Rakke kultuurikeskus

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jõuluõhtu küünlasära viigu muremõtted ära,

toogu üle kauge aja pidulikku kellakaja.

Rõõmuga meil meeli täitku, hellusega hinge läitku.

Nõrkadele andku jõudu, tarkadele mõttesõudu,

vaevlejaile pääsmislootust, õnnetuile õnneootust.

Õnnistagu jõuluvalgus aasta lõppu, uue algust!

Soovib Asta Kukk, Tammiku Avahooldekeskuse juhataja

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jälle külas, jälle linnas

habemega mees on hinnas.

Mees, kes mõistab sadu keeli,

kellele peab kirjakandja

jõuluajal rohkelt kirju kandma.

Kelleta ei oleks lusti, uuel aastal üllatustki!

Kaunist aastavahetust soovib

Rakke Valla Hariduse Seltsi pere

 

 

Valla spordist

Korvpallist

Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas pidas SK Rakke 10. novembril tõelise põnevusheitluse maha Sõmeru võistkonnaga. Sõmeru oli veel enne viimast veerandaega 7-punktilises kaotusseisus, kuid suutis kohtumise eelviimasel minutil juhtima asuda. Sõmerule kindlustasid võidu Raido Sune kaks tabavat vabaviset (tema ainsad punktid!) kohtumise lõpus. Skoorivaeses mängus 58:57 olid 19 punktiga võitjate parimad Madis Kerge ja Andri Metsaru. Rakke meeskonnale tõid Veiko Kabral 13 ning Ergo Sildmets 11 punkti.

20. novembril Rakke saalis peetud Kossuliiga esiliiga kohtumine SK Rakke ja Tamsalu/JaKon Ehituse vahel kujunes oodatult põnevaks. 34:34 avapoolaja järel tegi Tamsalu tugeva kolmanda veerandaja ning võttis 74:69 võidu. Tamsalulased vedas võidule 25 punkti visanud Karel Eesmaa, SK Rakke resultatiivseim oli Toomas Väät 13 punktiga.

26. novembril SK Rakke ja Simuna Ivaxi vahelisest Kossuliiga esiliiga põnevusmängust väljus võitjana Rakke meeskond tulemusega 79:67. 21 punktiga oli Rakke parim Mart Hahndorf, üleplatsimees oli aga Ivaxi tagamängija Erkki Sillamaa, kes viskas koguni 39 punkti.

 

Jalgratas

Kodune jalgrattahooaeg on läbi ja enamik rattureid on puhkamas või suisa alustanud järgmise hooaja ettevalmistusi. Joosep Veelmaa osales Lätis toimunud cyclo-krossi sarja kahel etapil. Noortel on lubatud startida nendel võistlustel maastikurattaga, kuid rattal peavad olema kitsad 33 mm rehvid. Võistlussarja korraldab Läti jalgrattalegend Arvis Piiks omanimelise karikasarjana. Joosepi esimesed välisvõistlused läksid edukalt. Smiltenes peeti võistlus lausa lumega ja talvistes tingimustes ning Joosep pidi juba startima järgmise aasta vanuseklassis M14. Selle võistluse tulemuseks oli igati tubli 3. koht. Nädala pärast toimus etapp juba Valmieras ja seda juba mudastes oludes. Joosep lõpetas võistluse M14 vanuseklassis teisena.

 

Male

Paul Kerese sajandale sünniaastapäevale pühendatud maleaasta lõpetuseks proovisid kord veel ka rammu meie valla maletajad. Tasavägiste kohtumiste tulemusena pälvis võrdsete punktide juures turniiri võidu Heino Hahndorf, teine koht Raivo Aun ja kolmas koht Toomas Kütt.

 

Rakke Trimm 2016

Tänavuse osalusvõistluse Rakke Trimm 2016 tulemused on kokku löödud. Osalusvõistlus kestis 1. maist kuni 30. septembrini. Erinevaid osalejaid oli veidi vähem kui möödunud aastal ja trimmikastini jõudis 28 osalejat. Kõikidel päevadel jõudis sinna AimiVaimel 153 korraga, järgnesid Mari Pass 149, Ene-Reet Talvar 141, Raili Veelmaa 137, Esta Aun 115 ja Angela Vaimel 75 korraga. Meeste tublimad olid Raivo Aun 137, Hanno Traks 62 ja Alari Uudla 23 korraga. Tütarlaste parimad Emily Väli, Elisabeth Tälli ja Piia Pohlak. Kõikide osalejate tabel on leitav valla kodulehel.

Autasustamine ja kõikide osalejate vaheline loos toimub veebruaris, kui plaanime suusamatka.

Enno Eilo, sporditöö korraldaja

 

 

Südameasi

Septembrikuust  on Rakke vallas registreeritud mittetulundusühing Südameasi, juhatuse liikmed Ada ja Kristi Väät. MTÜ paneb õla alla kodanikuhariduse, elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse edendamisele ning vanemaealiste kaasamisele kodanikuühiskonna toimimisse, sest tervena elatud pikk elu on ühiskonnale suurim väärtus.

Sel aastal on mittetulundusühingu tegevus suunatud ETKA Andrase partnerina projektis „Agenda – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ koolituspaketi „Teine võimalus“ läbiviimisele Lääne-Virumaal. Koolituspakett viiakse läbi kahes osas, sel aastal algas projektitegevus Rakkes ja uuel aastal algab Rakveres. Projekti sihtrühmaks on madalama haridustaseme või aegunud oskustega väikelaste vanemad, kes tahavad õpinguid jätkata.

Projekti käigus saab infot õppimisvõimaluste kohta erinevates koolides. On väga palju võimalusi, näiteks kutsekoolides on võimalused õppida 6 kuud kuni 3 aastat erinevatel erialadel ja erineva tasemega lõpetades. On ka väga palju tasuta kursuseid, kuhu saavad minna nii kodused kui ka töötavad inimesed. Samuti on töötukassal uuest aastast uued võimalused nii töötavatele kui ka erivajadustega inimestele ja pensionäridel on samuti võimalus ennast täiendada.

Tänases maailmas on olemas seos õppimise/-hariduse ja töövõimaluste vahel. Õppimine on normaalne ja alati on õige aeg õppida, kõik valikud algavad ju teadupärast iseendast!

Rakkes sai alguse projekt lasteaias Leevike. Esimesed julged kogunesid 10. novembril ja arutluste käigus sai selgeks, et enese-arendamise võimalustest on vähe informatsiooni. Järgmisteks ühisteks tegevusteks said külastus Rakvere ametikooli 29.11. ning kutsesobivusest vestlemine ja testide tegemine 6.12. Rajaleidja karjäärispetsialisti osalemisel.

Tegevuste käigus kujunes tore koostöö rõõmsameelsete ja hakkajate lapsevanematega. Ka lasteaia juhataja Anneli Eesmaa on ülimalt teotahteline ja väga huvitatud sellest, et lasteaed oleks koht, kus lapsevanemad on oodatud ja koos tegutsedes leitakse ühised lahendused nii pere- kui kohalikele probleemidele.

Seega sai üheskoos lapsevanematega otsustatud, et lasteaia ruumides saab teoks Osaluskohvik!

Mis see täpselt tähendab, selgub Rakke lasteaias Leevike 17. jaanuaril, kui kell 17.00 ootavad osalejaid kohv ja küpsised ning kindlasti ei puudu sealt ka info edasiõppimisvõimaluste kohta. Koos leiame sobivad ajad kooskäimiseks ja vajalikud teemad enesearendamiseks, on need siis tervislikku elu, lastekasvatamist või paarisuhet puudutavad. Lapsed võib julgelt kaasa võtta – küll leiavad nad sõbralikus ja soojas lasteaias tegevust.

Ada Väät

 

 

Noortekeskuse tegemised

Ja ongi käes jõulukuu. Sügis on läinud linnulennul, nii kiirelt nagu poleks teda olnudki. Ainult tehtud teod jäävad märkidena maha.

Novembris toimunud mälurallil olid parimad: I koht Laura Randkivi, Lele-Riin Salus, II koht Kadri Lebedev, Maris Pohlak, III koht Hanna Sammel, Ronald-Hoss Rückenberg, 4. Mirjam Mitt, Merit Birnbaum, 5. Saamuel Ausmees, 6. Kristo Veelmaa, Jan Siim.

Algust sai tehtud viltimiskursustega ja novembrisse mahtus neid kaks. Sellistel pimedatel ja kõledatel õhtutel on päris mõnus soojas toas villaheidest midagi meisterdada. Teeõhtu- ümarlaud oli sel korral eriti populaarne. Küpsetasime viineripirukaid ja kaneelikukleid ning pidasime jõulupeo plaane. Maris Pohlak ning hetkel noortekeskuses oma vabatahtliku praktikat tegev Tallinna Ülikooli üliõpilane Kristiina Samet said kokkamise juhtimisega suurepäraselt hakkama. Kristiina korraldab 2. detsembril ka tüdrukute õhtu, kaasates teisigi vanemaid neide. Toimus ka väljasõit Loksa külla savikotta, et eelmisel kuul valmistatud kruusid viimistleda ja glasuurida. Loodan, et vähemalt jõuludeks on need valmiskujul meieni jõudnud.

Novembri viimasel reedel toimus piljarditurniir. Parimad sel korral: I koht Marek Kilm, II koht Sander Saare, III koht Jan Siim, kuid tublilt võistlesid ka Kristo Veelmaa ja Markus Ambos. Piljarditurniiri ajal oli Kristiina juhendamisel võimalus klaasimaaliga tegelda. Huvi oli suur ja nii valmisid mõnedki jõulukingid.

Ikka rõõmsate kohtumisteni noortekeskuses!

Taimi Talpas-Taltsepp

Rakke Noortekeskuse juht

 

Kas magavad valged ülased

ja heledad karikakrad,

kui talvetaat kõnnib külades,

tuisk pillutab tihedat lakka?

 

Saavad kohevad räitsakad ülastest,

karikakradki saavad tiivad,

üle linnadest, magavaist küladest

pilvepaadid neid öösel viivad.

 

Ja hommikul, kui Sa siis ärkad,

Su pilk peatub kohe aknal,

kus õitsevad valged ülased

ja heledad karikakrad.

Noortekeskuse pere soovib kõigile kaunist jõuluaega ning parimat uut aastat!

 

 

Kuhu minna

 

Täiskasvanute loovusring

18. jaanuaril kell 17.30 Rakke noortekeskuse käsitöötoas. Valmistame lihtsas jaapani köites märkmiku, retseptiraamatu või albumi. Kursuse tasu 15 € (sisaldab materjale ja töövahendeid). Juhendaja Mary Tammet. Registreeruda kuni 16. jaanuarini marytammet@gmail.com või tel 55692792

----------------------------------------------------------

 

Rakke raamatukogu saalis kolmapäeval 14. detsembril kell 16.00-18.00 ja teisipäeval 17. jaanuaril kell 11.00-13.00 uute ja kasutatud riiete müük

Müügil riided, ehted, mänguasjad ja palju muud. Ootame kõiki nii suuri kui väikeseid!

----------------------------------------------------------

 

Noore loodusvaatleja Kairo Kiitsaku fotonäitus "Maa ja taeva vahel"

9. jaanuarist - 9. veebruarini Rakke kultuurikeskuses.

Kairo võitis maailma meteoroloogiaorganisatsiooni WMO korraldatud pilvefoto konkursil ülekaalukalt esikoha oma 03.10.2014 Simunas tehtud laineliste kihtrünkpilvede fotoga.

Näitus toimub ühisprojekti "Kultuuriline kooskõla" raames ning on rahastatud Leader meetmest.

----------------------------------------------------------

10. detsember kell 10.00-15.00 Rakke kultuurikeskuses

JÕULULAAT

Ootame kauplejaid üle Eesti.

kell 11.00 - pisikeste jõulukontsert

kell 13.00 - suurte jõulukontsert

kell 13.30 - kontsert Kandlemees Sanderilt

Töötab naiskoori kodukohvik

----------------------------------------------------------

 

11. detsembril kell 13.00 Rakke kultuurikeskuses

EAKATE PÄRASTLÕUNA

* külas Reet Linna ja Are Jaama

* kohvilaud

Anna oma osalemissoovist ja transpordisoovist teada tel 3260870 või 55692792

----------------------------------------------------------

 

21. detsembril kell 13.00 Rakke kultuurikeskuses

KODUSTE LASTE JÕULUPIDU

NB! Kes peol ei osale, saavad kingipaki kätte kuni 23. detsembrini vallavalitsusest.

Info tel 3260 870

----------------------------------------------------------

 

Rakke kultuurikeskus ja Rakke kogudus kutsuvad

JÕULUJUMALATEENISTUSELE

24. detsembril kell 14.00 Ao kabelisse

laulab Koeru meesansambel Kasekoor

----------------------------------------------------------

 

29. detsembril kell 20.00 Rakke kultuurikeskuses

AASTALÕPUPIDU

tantsuks Parvepoisid, tantsugrupp Shate, õhtujuht

Info ja laudade broneerimine tel 55692792

Pääs peole detsembris 8 €, samal päeval 10 €

----------------------------------------------------------

 

1. jaanuaril kell 00.30 Rakke kultuurikeskuses

TANTSUGA UUDE AASTASSE

Uksed avatud kell 00.30.

Pidu läheb käima kell 01.00

Pääse 5 €

 

 

Aukodaniku esitamine

Rakke vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aukodaniku tiitli saajale. Määruse ja taotluse vormi leiab valla kodulehelt või valla kantseleist. Esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2017. Ootame kaasalöömist!

 

Täitku saatus kõik su soovid,

saagu sulle osaks see,

mida vaikselt hingepõhjas

ihkad jäävalt endale.

 

Õnnitleme juubilare ja sünnipäevalisi

91. sünnipäev

LEHTE HAIBA detsember

90. sünnipäev

HUGO JAANSEN jaanuar

85. sünnipäev

HELVE KÄGU jaanuar

80. sünnipäev

VIRVE SALU detsember

80. sünnipäev

AITA RÕUK jaanuar

75. sünnipäev

ARVO KAASIK detsember

VIIVE KASKEMA jaanuar

VALTER TARASSOV jaanuar

70. sünnipäev

KALJU TAMM detsember

AINO POOLMA jaanuar

65. sünnipäev

IRJA SALUMETS detsember

ANU LOKKE jaanuar

GUIDO TIRI jaanuar

60. sünnipäev

TAIMI TALPAS-TALTSEPP jaanuar

JÜRI VÖÖRMANN jaanuar

55. sünnipäev

AARE TRAKS detsember

VALDEKO VAHERMETS detsember

REET PEDO jaanuar

50. sünnipäev

ARTUR TAKK detsember

VÄINO RAUDSEP detsember

TAMBET POHLAK jaanuar

NIINA PRINKEN jaanuar

KÜLLIKI SIKKAR jaanuar

 

 

Need silmad, see nina

ja väikesed sõrmed

ja nahk, mis on maailma hellusest õrnem,

see hääl, mis teeb säravaks ilma halli,

see pisike kullake – kallimast kallim

 

Palju õnne

Anni Keär ja Allar Alamets poeg AARAND

Tiia Jagnitš ja Raigo Loik poeg EGERT

Dagmar Rohtsalu ja Väino Kalda tütar RANELI

 

 

Las küünlavalgus mälestusi paitab

ja kaotusvalu leevendada aitab…

 

Mälestame

LOORE TAMMJÄRV 08.07.1926 - 14.11.2016

ERIKA HALJAS 09.10.1953 - 11.11.2016

 

 

Teenus

  • Mari juuksur avatud T-L kella 9.00-19.00, lõuna 13.00-15.00. Samas müügil naiste ja meeste parfüümid, hinnad alates 5 eurost. Info tel 55540662
  • Jess Foto (Koidula 5, Rakvere, II korrus) avatud E-R 9.00-17.30, L kokkuleppel, tel 53938868 või info@jessfoto.ee. Kvaliteetsete piltide printimine kuni 21x30 mõõdus, dokumendifotod, vanade fotode taastamine, kalendrid ja postkaardid lähedase fotoga.
  • Pearaamat OÜ. Raamatupidamisteenus väikeettevõtetele, korteriühistutele, FIE-dele. Algdokumentide korrastamisest majandusaasta aruande koostamiseni. Info tel 51901120, e-post: taimi@hinnosaar.net www.pearaamat.eu
  • Swedbank Rakkes. Pakume nõustaja teenust 14. detsembril Rakke raamatukogus kell 14.00-15.00. Kliendinõustaja aitab panganduse teemadel. Võimalik on tellida pangakaarte, teha makseid, avada hoiuseid ja sõlmida lepinguid. Teenused www.swedbank.ee.

 

Müüa

  • Liigvallas müügil 60-l roostevabast plekist õlleankur, vagude lahtiajamise rootor, kreissaag, metallist kiviveoplaat (2,5x5 m). Info tel 5502199
  • A&M Rakke (Rakke, Oru 6) uued ja kasutatud riided ning jalatsid detsembris kogu kaup -40%. Arveldame ainult sularahas! Avatud igal pühapäeval kell 10.00-17.00.

11. detsembril TERVISE JA ILU NURK, võimalus proovida Oriflame tooteid.

  • Müüa hea hinna ja kvaliteediga ilutulestikku! Tutvu toodetega http://www.jaanipaintball.com/ Info tel 51965839 Kaspar, 53738213 Raido. Asume Järvamaal Järva-Jaanis.

 

Tänusõnad

Rakke kultuurikeskus tänab Andres Keäri, tänu kellele juba mitmendat aastat ehib kultuurikeskuse saali ilus jõulukuusk. Sellel aastal ehivad jõulupuud imeilusad inglid - aitäh teile Aili Uustalu, Maret Haiba, Aime Veelmaa ja Vaike Salus.

 

 

Järgmine Rakke Kaja ilmub veebruaris 2017.

Materjale ootan 25. jaanuariks.

Imelist jõuluaega ja uute lugemisteni uuel aastal!

 

Kõik kes soovivad ajalehes oma materjale avaldada palun saata need iga kuu 25. kuupäevaks e-posti aadressile rakkekaja@gmail.com  või tuua valla kantseleisse.

 

Uue lehenumbrini Teie Rakke Kaja

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee