Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Sotsiaalteenuste osutamise kord Rakke vallas
Sotsiaalhoolekanne
"Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord
Toimetulekutoetuse maksmise kord ja vajaduspõhine peretoetus
Hambaravi hüvitise avaldus
Ühekordse toetuse avaldus
Abiks lapsevanemale
Abivahendite korraldus
Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad
Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
Konservide jagamine Rakke valla puudust kannatavatele isikutele
Tammiku Avahooldekeskus
rakke.ee/ Sotsiaaltöö
Sotsiaaltöö

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamine või määramine. See on konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

-  inimõiguste järgimine;

-  isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;

-  abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;

-  isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on:

-  abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks;

-  sotsiaalsete erivajadustega isiku turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Rakke vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

Sotsiaalnõustamine – on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

Eluasemeteenused
Sotsiaalpinnale või hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse määratlemine ja korraldamine.

Avahoolduse teenused
Koduteenused üksi elavatele eakatele või puudega inimesele: toiduainete ja ravimite kojuviimine,  pesupesemise korraldamine, kütte hankimine jne.

Eestkoste ja hoolduse korraldamine

  • lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule ja teistele asjaomastele asutustele;
  • vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine (perekonnas hooldamine,  asenduskoduteenusele ja eestkostele paigutamise korraldamine);
  • eestkostetavate laste ellusuunamine ja järelhoolduse korraldamine
  • alaealiste ja teovõimetute täiskasvanute varaliste õiguste kaitse.

Infotelefonid:

16363 – haigekassa

16106 – pensioniamet

1220  -  perearsti nõutelefon

Toetustest:

Rakke valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi ja riigieelarvest makstavat toimetulekutoetust on õigus taotleda Rakke vallas elavatel isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmeil Rakke vald.

Sünnitoetus

Toetust makstakse Rakke vallas lapse sünni registreerinud perekonnale, kelle ema on registreeritud Rakke valla elanike registris vähemalt 6 kuud.

Sünnitoetuse suuruseks on 250 eurot. Toetust makstakse vallaeelarvest.

Sünnipäevatoetus

40 eurot 80, 85. ja 90. juubelisünnipäeval ning pärast 90. eluaastat igal sünnipäeval.

Matusetoetus

150 eurot.

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee