Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Sotsiaalteenuste osutamise kord Rakke vallas
Sotsiaalhoolekanne
"Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord
Toimetulekutoetuse maksmise kord ja vajaduspõhine peretoetus
Hambaravi hüvitise avaldus
Ühekordse toetuse avaldus
Abiks lapsevanemale
Abivahendite korraldus
Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad
Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
Konservide jagamine Rakke valla puudust kannatavatele isikutele
Tammiku Avahooldekeskus
rakke.ee/ Sotsiaaltöö/"Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine
"Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine


 

RAKKE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

 

Rakke                                                                                      26. märts 2009 nr 5

 

 

Rakke Vallavolikogu 2005. a 28. aprilli

määruse nr 7 „Hooldajatoetuse määramise

ja maksmise kord“ muutmine

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 23 lõike 1 ning Rakke Vallavalitsuse ettepaneku alusel

 

§ 1. Rakke Vallavolikogu 28.04.2005. a määruses nr 7 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel»;

 

2) Punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „1.1 Hooldajatoetuse maksmise kord sätestab 3-16 aastaste keskmise, raske või sügava puudega laste ja 16-18-aastaste ja vanemate raske või sügava puudega isikute vanemale, eestkostjatele või perekonnas hooldajatele toetuse määramise ja maksmise korra.“

 

3) Punkti 1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Hooldajatoetuste maksmiseks riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstav igakuise toetuse kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust sotsiaalnõunik.

 

4) Punkti 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1 Hooldajatoetust võib taotleda isik, kes hooldab puudega last ja ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu või isik, kes hooldab raske või sügava puudega täisealist isikut ja kes tagab:“

 

5) Punkti 3 täiendatakse punktiga 3.4 ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„3.4 Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale:

 

3.4.1 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 75 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;

3.4.2  16-18- aastase sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100 protsenti sotsiaaltoetuse määrast; 

3.4.3 16-18-aastase raske puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60 protsenti sotsiaaltoetuse määrast.“

 

6) Punkti 4 täiendatakse punktiga 4.1.5 ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.1.5 rehabilitatsiooniplaan 3-18 aastasel lapsel“

 

7) Punkti 7, 7.1 ja 7.1.3  muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ 7.  Hooldajatoetuse maksmise peatamine või lõpetamine“

„7.1 Hooldajatoetuse maksmine peatatakse või lõpetatakse:“

„7.1.3 hooldatava paigutamisel hooldekodusse või õpilaskodusse;“

 

§ 2 Rakendussätted

(1) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2009. a.

(2) Määrus jõustub 31. märtsil 2009. a.

 

 

 

 

 

Eda Aabo

vallavolikogu esimees

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee