Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Sotsiaalteenuste osutamise kord Rakke vallas
Sotsiaalhoolekanne
"Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord
Toimetulekutoetuse maksmise kord ja vajaduspõhine peretoetus
Hambaravi hüvitise avaldus
Ühekordse toetuse avaldus
Abiks lapsevanemale
Abivahendite korraldus
Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad
Riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
Konservide jagamine Rakke valla puudust kannatavatele isikutele
Tammiku Avahooldekeskus
rakke.ee/ Sotsiaaltöö/Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

 

 

RAKKE VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S                                                                          

 

Rakke                                                                                                               28.  aprill 2005 nr 7

 

 

Hooldajatoetuse määramise

ja maksmise kord

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RTI 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 82, 480; 96,565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaal-hoolekande seaduse (RTI 1995, 21, 323; 2001, 88, 591; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; RTII 2004, 5, 45; RTI 2004, 27, 180; 89, 603; 89, 605) § 23 lg 1 ja 2 alusel

 

1. Üldsätted

1.1   Hooldajatoetuse maksmise kord sätestab 18-aastaste ja vanemate puuetega

inimeste hooldajatele või eestkostjatele toetuse määramise ja maksmise korra.

1.2   Hooldamine käesoleva korra mõttes on raske või sügava puudega inimesele

kõrvalabi osutamine ja juhendamine, kui inimene ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega.

1.3   Hooldajatoetus on igakuine toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale

või eestkostjale, mida makstakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

1.4 Hooldajatoetust makstakse juhul, kui hooldatava hooldust ei ole võimalik 

tagada  koduhoolduse, täiendavate sotsiaaltoetuste või -teenuste abil.

1.5   Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja tema hooldusel või

eestkostel oleva inimese tegelik elukoht on ka Eesti rahvastikuregistri andmetel Rakke vald.

1.6   Hooldajatoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja

peab selle üle arvestust sotsiaalnõunik.

 

  1. Hooldajatoetuse saajad

2.1   Hooldajatoetust võib maksta 18-aastasele ja vanemale raske ja sügava

puudega inimesele perekonnaseaduse (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; RT III 2001, 15, 154; RT I 2001, 53, 307) alusel määratud hooldajale või eestkostjale, kes tagab:

2.1.1 sügava puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt;

2.1.2 raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval.

2.2   Hooldajatoetust võib maksta 18-aastasele ja vanemale raske või sügava

puudega inimese perekonnaseaduse alusel määratud hooldajale või eestkostjale ka tööl käimise korral, juhul kui hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on võimalik puudega inimest vajalikul määral hooldada ning eestkostja või hooldaja töö seda võimaldab.

2.3   Hooldajatoetust võib maksta ka inimesele, kellel on perekonnaseaduse järgsed

kohustused olla ülalpidajaks (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, täisealine lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps), kes  tagab hooldatavale parema hoolduse                                   

2.4   Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellel on endal raske või sügav puue

 

  1. Hooldajatoetuse suurus

3.1   Hooldajatoetuse suuruseks on iga-aastase riigieelarve seadusega kehtestatud

puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määr.

3.2   Sügava puudega isiku hooldajale või eeskostjale makstakse toetust 100

protsenti ja raske puudega isiku hooldajale  või eestkostjale 60 protsenti riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast.

3.3   Ühele hooldajale või eestkostjale makstakse toetust kuni kahe hooldatava

hooldamise eest.

 

  1. Hooldajatoetuse taotlemine

4.1   Hooldajatoetuse taotleja esitab vallavalitsusele hooldatavaga ühise kirjaliku

avalduse, millele lisatakse:

4.1.1          kinnitus, et on nõus täitma tema hooldajaks määramise ajaks nimetatud kohustusi;

4.1.2          mõlema isikut tõendavad dokumendid;

4.1.3          arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise kohta

4.1.4          töövõimelises eas taotleja omakäeline kinnitus töötamise kohta või selle

kohta, et tal ei ole võimalik töötada puudega inimese hooldamise tõttu.

4.2    Sotsiaalnõunikul on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid

andmeid või dokumente.

 

  1. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

5.1   Vallavalitsus annab korralduse taotleja hooldajaks määramise ja hooldaja-

toetuse määramise või sellest keeldumise ja/või teenuste osutamisele suunamise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul arvates avalduse ja kõigi nõutud lisadokumentide esitamise päevast.      

5.2   Sotsiaalnõunik teeb hooldusel või eestkostel oleva inimese kodukülastuse,

mille käigus selgitab välja hoolduse vajaduse ja hooldaja või eestkostja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks.

5.3   Ettepanek koos lisadokumentidega esitatakse otsustamiseks vallavolikogu

sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsus hooldajatoetuse määramise või

mittemääramise kohta esitatakse kinnitamiseks vallavalitsusele.

5.4   Hooldustoetuse maksmisest või keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult. 

5.5   Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning

makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

5.6   Hooldajatoetus kantakse hooldaja pangakontole või makstakse välja

vallavalitsuse kassast.

 

 

 

 

6. Hooldaja kohustused

Hooldaja kohustused on:
6.1 hooldada klienti vastavalt kliendi vajadustele ja hindamisinstrumendis sisalduvale hooldusplaanile;
6.2 teha koostööd sotsiaalnõunikuga, vajadusel arstide, õdede jt spetsialistidega kliendi paremaks hooldamiseks.

 

  1. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

7.1   Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõppemisel:

7.1.1          kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega

pandud kohustustest;

7.1.2          kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;

7.1.3          hooldatava paigutamisel hooldekodusse;

7.1.4          hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;

7.1.5          hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;

7.1.6          hooldatava surma korral.

7.2         Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest (hooldaja

või hooldatava elukoha vahetus, hooldatava hooldekodusse paigutamine, hooldatava puude raskusastme muutus, hooldatava surm, hooldajale sügava või raske puude määramine vm), mis toovad kaasa määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

7.3 Punktis 7.2. nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või kohtu kaudu.
7.4. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

 

8. Rakendussätted
8.1. Vallavalitsuse korraldusega hooldajaks määratud isikud, kes taotlevad hooldajatoetuse maksmist Rakke valla poolt ja kellele maksti kuni 31. märtsini 2005. a puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8 lõike 1 punkti 3 alusel hooldajatoetust, on kohustatud kuni 15. maini 2005. a pöörduma taotlusega vallavalitsuse poole hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks.
8.2. Kui hooldaja ei ole korra punktis 8.1. toodud tähtajaks vallavalitsuse poole pöördunud või kui hooldatav või hooldaja keeldub hooldusvajaduse hindamist, hooldajatoetust ei maksta.
8.3. Kui vallavalitsus  ei ole tähtaegselt esitatud taotluse alusel hooldatava hooldusvajaduse hindamist 31. maiks 2005. a teinud, jätkatakse hooldajale hooldajatoetuse maksmist kuni hooldusvajaduse hindamiseni ja vastava otsuse vastuvõtmiseni, kuid mitte kauem kui 30. detsembrini 2005. a.
8.4. Hooldajatoetus 2005. aasta aprilli kuu eest võidakse maksta välja hiljemalt

31. mail 2005. a koos maikuu toetusega.

 

9. Lõppsätted

  1. Käesolevat määrust rakendatakse 1. aprillist 2005. a.
  2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist

 

 

 

Kalju Tamm

vallavolikogu esimees

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee