Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Blanketid, vormid

EHITAMISE JA PLANEERIMISE DOKUMENTIDE VORMID

Projekteerimistingimuste väljastamise taotlus

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Ehitusprojektidest

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile

Ehitustööde tellija meelespea

Riigilõivudest

Raieloa/hoolduslõikusloa taotlus

Ehitamise teavitamise või ehitusloa taotluse kohustusest (Ehitusseadustiku lisa 1-Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta)

Ehitise kasutuselevõtu teavitamise või kasutusloa taotluse kohustusest (Ehitusseadustiku lisa 2-Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta)

Taotluste ja teatiste vormid

 

KAEVETÖÖDEST

Kaevetööde eeskiri

Avaldus kaevetööloa saamiseks

Kooskõlastuste leht

 

JÄÄTMEMAJANDUS

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise taotlus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

 

LEMMIKLOOMAD

Blankett naabrite nõusoleku kohta koera ja/või kassi kortermajas pidamiseks Rakke vallas

 

MUU

Elukohateate meelespea

Elukohateate vorm

Esildis Rakke valla tunnustuse määramiseks

 

AVALIK KORD

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakke vallas

Väljavõtted seadustest, mis puudutavad avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid Rakke vallas

Avaliku ürituse korraldamise teade

 

SOTSIAALTÖÖ

Avaldus sotsiaaltoetuse saamiseks
 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee