Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
2017
2016
2015
2014
2013
Detsember 2013
November 2013
Oktoober 2013
September 2013
Juuni-august 2013
Mai 2013
Aprill 2013
Märts 2013
Veebruar 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
rakke.ee/ Rakke Kaja/2013/Detsember 2013
Detsember 2013

RAKKE KAJA

Nr. 9 (213) detsember 2013

 

Hea koduvalla rahvas

Säravad jõulukaunistused ja imeõhukeseks kulunud lauakalender on kindel märk käesoleva aasta peatsest lõppemisest. Tahan teile kõigile edasi anda vallavolikogu jõulutervitused.

 

Käes on jõuluaeg, kõige pühalikum aeg aastas, mis muudab meid kõiki tõsisemaks ja mõtlikumaks. Me unustame ära enne nii tähtsatena tundunud argiaskeldused ja tülid. On hea aeg endasse süüvimiseks, et aastale tagasi vaadata ja mõelda, mis õnnestus, mis ei, milliseid oskusi ja teadmisi lõppev aasta tõi, mille võrra ollakse rikkam ja vaesem. Mõelda inimsuhetele, eneseteostusele ja lähedastele.

 

Kord aastas jõulukella kajas

saab ajalooks me olevik.

Ja jõuluõhtu küünlasäras

taas heledam näib tulevik.

 

Jõulurahu ja õnne uuel aastal!

Vallavolikogu nimel Enno Eilo

 

 

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam, kuid samas ka kõige valgem aeg.

Ööd on pikad ja päevavalgust on vähevõitu, kuid samas on sätendav lumevaip jõulutulede säras silmi pimestamas ning küünlad akendel hinge soojendamas.

Alati saab ühte ja sama asja näha erinevalt ning iga inimene tunnetab asju omamoodi.

Omalt poolt soovin, et inimesed näeksid endas ja enda ümber rohkem positiivset kui negatiivset.

Kui näete, et keegi särab ning on tubli, siis ärge häbenege seda talle öelda.

Kui näete, et midagi on valesti või kellelgi läheb halvasti, siis ulatage talle abikäsi ja andke head nõu.

Olgem sallivamad ja hoidkem üksteist, sest nii on kergem raskusi ületada.

Kaunist jõuluaega ja meeldivat aastavahetust!

 

Austusega Andrus Blok

vallavanem

 

 

Rakke raugematu vägi

Üks aasta hakkab jälle lõpule jõudma. On üsna tavapärane, et sel ajal vaadatakse mööduvale aastale tagasi ning tehakse järeldusi, võetakse kaasa kõik positiivne ja hea ning õppetunnid ebameeldivast.

Rakkele on kahtlemata olnud perearsti teema üks valulisemaid ja tundlikumaid. Arstiabi kättesaadavus peab olema prioriteetne ning väikeseid samme selles suunas Rakke perearstikeskuse remondi näol on ka astutud. Siiski on veel palju teha, leidmaks parim lahendus rakkelastele ning kõrvaldamaks muuhulgas ka apteegi sulgemise ohtu.

 

Selle kõrval on aga väga positiivseks näitajaks rakkelaste spordilembus ja oma tervisesse suhtumine. Lisaks aktiivsele tervisespordile on Rakke maadlejad ja rattasõitjad eeskujuks ja uhkuseks kogu Virumaale. Niisamuti on Emumäe jooksust saanud maakonna kvaliteedimärgiga üritus, kuhu järjest suurenev huvi toob kokku inimesi üle kogu Eesti. Kalevipoja hobusekabja kabjakaapel pidi ikka miski võimas jõud ja vägi olema, millest Emumägi alguse sai ning mis igal aastal uute tegemistega üllatab ning tradit-siooniks saanud üritustega rahva ikka ja jälle kokku toob!

 

Mööduvasse aastasse jääb posi-tiivse poole peale ka valla teede ja tänavate remont, investeering aleviku vee-majandusprojekti ning Ao kabeli ehitus ja Tammiku avahooldekodu remonditööd. Kindlasti väärivad kiidusõnu aga aktiivsed inimesed, kes arendavad kodupaiga kultuuri ja isetegevust, tublid lauljad, vahvad tantsijad ning kõik toredad inimesed, kes üheskoos tegutsemisest rõõmu tunnevad ning seda teistelegi pakuvad!

 

Rõõmsat jõuluaega ja sära silmadesse!

Einar Vallbaum

Lääne-Viru maavanem

 

 

Aisakella ajad

Saabunud on aisakella ajad,

kaugusest ta kutse meile kajab,

hämaruses kaunil häälel hüüab,

meie südamesse tulla püüab.

 

Tahab sinu kodu juurde astu,

loodab, et sa helised sealt vastu.

Tal ei ole kehas pillikeeli,

ometi ta ülendab su meeli.

 

Aisakell ei kõla ainult sulle

tema helin kustub küünlatulle.

Midagi ta endas kanda suudab,

mis me hinge ilusamaks muudab.

U.Sikemäe

 

Häid pühi Salla kooli õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, teenindavale personalile ja tervele kogukonnale!

 

Edda Joost

Salla Põhikooli direktori kt.

 

 

Hämaras talveöös,

mööda lumiseid radu,

uitab üks mõte, üks lootus, üks usk…

 

Et uus aasta oleks parem, otsimiste rikkam ja leidmiste rõõmsam, et jätkuks tegutsemislusti ja õnne!

 

Rahulikke jõulupühi!

Rakke gümnaasiumi pere

 

 

Aukodaniku esitamine

Rakke Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aukodaniku tiitli saajale. Määruse ja taotluse vormi leiab valla kodulehelt või valla kantseleist.

Esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2014.

Ootame aktiivset kaasalöömist!

 

 

Rahulikku jõuluaega ja uute lugemisteni uuel aastal!

Järgmine leht ilmub veebruaris 2014, materjale ootan 25. jaanuariks rakkekaja@gmail.com

 

 

Vallavalitsuses otsustati

21. november

 • Määrata ja maksta toimetulekutoetust novembrikuus 10 isikule kogusummas 1159.26 eurot.
 • Määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust novembri- ja detsembrikuul ning 2014. aasta jaanuarikuul iga kuu eest 2 isikule kokku summas 38.36 eurot.
 • Kuulutada välja ja kinnitada Rakke Valla Kommunaalasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon - esimees Andrus Blok, liikmed Enno Eilo, Margus Rohtmaa, Guido Kraav ja Aimi Vaimel.
 • Hooldajate ja hooldajatoetuse määramine.
 • Maksta juubilaridele sünnipäevatoetust 30 eurot.
 • Maksta ühekordset toetust 165.70 eurot ühele isikule prillide ostu kompenseerimiseks.
 • Volitada sotsiaalnõunik Imbi Lõune esindama Rakke Vallavalitsust eestkoste-asutusena pangatoimingute tegemisel ja isikutunnistuse vastuvõtmisel.
 • Arvata üks isik välja Tammiku Avahooldekeskusest.
 • Pikendada perekonnas hooldamise lepingut.
 • Väljastada kirjalik nõusolek puukuuri ehitamiseks ja väikeehitiste lammutamiseks.
 • Määrata lumetõrjetööde tegijateks Rakke vallale kuuluvatel teedel ja tänavatel 2013-2014 talveperioodiks.
 • Väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le ehitise 0,4kV maakaabelliini ehitamiseks (Rakke alevik, Simuna tee 10 h ja Simuna tee 10 m) vastavalt tööprojektile, töö nr 13778P.
 • Korraldada jäätmeveoga perioodiline liitumine.
 • Muuta korraldatud jäätmekava.
 • Nõustuda Rõnga, Peetri ja Aukamäe katastriüksuse jagamisega ning määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, pindalad ja maakasutuse sihtotstarbed.
 • Väljastada raieload.
 • Rahuldada taotlus Lepiku kinnistule imbsüsteemi rajamiseks ja jätta rahuldamata taotlus puurkaevu rajamiseks, veetõsteseadmete paigalduseks ja trassi ehituseks.
 • Nõustuda riigi omandisse andmisega.
 • Kinnitada maa munitsipaliseerimisel Mäeveere katastriüksuse piiride, pindala, sihtotstarve, koha-aadress ja maksustamishind.
 • Kinnitada munitsipaalkoolides õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2014. eelarveaastaks: Rakke Gümnaasiumis aasta 1606.56 eurot (kuu 133.88), Salla Põhikoolis aasta 3930.12 eurot (kuu 327.51), Lahu Algkoolis 2042.40 eurot (170.20).
 • Kinnitada lasteaed Leevike majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2014. aastal aastakuluna 3674.52 eurot ja 306.21 eurot kuus.

 

 

Vallavolikogus otsustati

28. november

 • Anti üle Rakke valla 2014. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga.
 • Määrata Rakke valla 2013.-2015. aasta majandusaasta aruande audiitoriks KMRA Audiitorbüroo OÜ.
 • Kehtestada maamaksumääraks 2,2% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,2 % maa maksustamishinnast aastas, alates 01. jaanuarist 2014.a.
 • Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks lükkub järgmisele istungile.
 • Moodustada alljärgnevad vallavolikogu komisjonid: revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, majandus- ja arengukomisjon.
 • Vallavanema ametikohale valiti hääletuse teel Andrus Blok.

 

Järgmine istung toimub 19. detsembril.

 

 

Mööduva 2013. aasta ehitamistest

Rakke Vallavalitsuse tellimusel on käesoleva aasta planeeritud ja planeerimata ehitused kõik lõpetatud või kohe lõpetamisel. Lühike ülevaade tehtust.

Märtsikuu lõpuks valmisid Tammiku Avahooldekeskuse rekonstrueerimise tööd. Ühetoaline korter ehitati ümber avaraks dušširuumiks ja riietusruumiks ning inva WC-ks ja ühendati olemasolevate hooldekodu ruumidega. Puitaknad vahetati pakettakende vastu.

Juunikuul laiendati noortekeskust postkontori kasutusest vabaks jäänud ruumi arvel. Ruum sai uue parkettkattega põranda, seinad ja lagi uue värvkatte.

Juulikuu lõpuks valmis selle aasta kallim ja mahukam ehitus - Rakke ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Tööde käigus ehitati senise kahe biopuhasti asemele uus ja kaasaegne Kase reoveepuhasti, kuhu kõik Rakke aleviku reoveed suubuvad. Nelja kasutuses olnud puurkaev-pumbamaja töö teevad kaasajastatud Tähe ja Linnamäe pumbamajad. Rekonstrueeriti ja ehitati uusi vee- ja kanalisatsioonitrasse.

Augustikuul taastati ambulatooriumi vundament, mis hoovi pool endise kuivkäimla kohas oli sisse kukkunud ja hoonele ohtlik.

Septembrikuu esimesel poolel lõpetati Rakke Noortekeskuse katuse värvimise tööd ning aleviku sauna leiliruum sai uued soojustusega seinad, lava ja ukse. Korrastati pinke, vahetati välja välisuks ning taastati varisenud välisseina osa.

Oktoobrikuul lõpetati gümnaasiumi esimese korruse nelja klassiruumi PVC kattega põrandate asendamine tammeparkettpõrandate vastu. Rakke ambulatooriumis ehitati sundventilatsioon ja kaldtee ning viimistleti ruumid, et saada luba olemasolevat ambulatooriumi hoonet edasiselt kasutada perearsti teenuste osutamiseks.

Novembrikuu algul valmisid Tammiku Avahooldekeskuse siseruumide remonditööd. Enamus põrandaid said uue katte, seinad ja laed uue värvi või katte ning köök põhjalikuma uuenduse.

Detsembrikuul eeldatavasti valmib Ao kalmistu kabeli I etapi ehitus. I etapp sisaldab hoone karbi koos kõigi väliste avatäidetega ja ärasaatmisruumi täielikku valmimist.

Guido Kraav

Rakke abivallavanem

 

 

Talveperioodi talihooldetööd

Rakke valla teedel ja tänavate ning Rakke aleviku kõnniteedel ja platsidel talihooldetööde (lumetõrje) tegijad ja nende esindajad, kelledele saab edastada teateid tee olukorrast ja lume lükkamise vajadusest on:

 

 • Rakvere-Vägeva maanteest lääne pool (Koeru pool) asuvatel valla teedel välja arvatud Edru küla teed - OÜ KETTEK (Toomas Karu 5038830 või 5642028);
 • Rakke aleviku kõnniteedel ja platsidel – PRIITEL OÜ (Priit Kõlu 5157345);
 • Rakke aleviku tänavatel, Edru, Kamariku, Lammasküla teedel ning Suur-Rakke külas Müürsepa, Marki ja Müüri teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel - FIE Kalev Prinken (Rein Jaansen (lumelükkaja) 5061319 või Kalev Prinken 53451649);
 • Rakvere-Vägeva maanteest ida pool (Simuna pool) asuvatel valla teedel välja arvatud: Edru, Kamariku ja Lammasküla teedel ning Suur-Rakke külas Müürsepa, Marki ja Müüri teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel - Isotalo OÜ (Jüri Kirss 53363813, mittevastamisel Antti Isotalo mobiil 5278804).

 

 

Võlglased

Elamute kütte ja kommunaalteenuste võlg seisuga 06.12.2013

 

Elamu                          Põhivõlg          Viivis               Kokku

Faehlmanni 21               15158.74           8103.92 23262.66

Metsa 1                        6797.51 3087.48 9884.99

Metsa 3                        5606.45 2896.55 8503

Metsa 6                        1448.60 -                       1448.60

Mäe 12                         715.94              310.66              1026.60

Oru 1                            13239.91           5660.63 18900.54

Oru 2                            24138.11           12557.65           36695.76

Oru 3                            10019.63           5493.03 15512.66

Oru 4                            11823.75           10153.54           21977.29

Oru 6                            12943.92           6309.89 19253.81

Staadioni 6                    3978.42 311.37              4289.79

Tähe 2                          11268.03           8800.40 20068.43

Tähe 4                          5963.74 6278.87 12242.61

KOKKU                                    123 102.75        69 963.99          193 066.74

 

Käesoleva aasta lõpuks likvideerimata võlglaste kohta avaldatakse uuel aastal isikuline nimekiri.

 

 

Rakke naisrühma 20. aastapäev

Alles see oli, kui Ada Väädi käe all alustas naisrühm tantsimist sooviga pääseda 1994.a. tantsupeole. Õnnelikult läbiti ülevaatused ning pääs tantsupeole oli käes. Sel tantsupeol olid naisrühma tantsudeks Maie Orava „Kunda polka“ ja „Viru valtsid“.

Seitse aastat hiljem hakkas tantsurühma juhendama naabervallast Auli Kadastik. Koos Auliga käidi Soomes sõprusvallas Pomarkkus Iiri festivalil, Lätis ning isegi Türgis, Istanbulis, kus toimus VI Rahvusvaheline Muusika- ja tantsufestival. Seal rõõmustas rühm vaatajaid „Kaera-Jaani“, „Vigala reilenderi“ ning „Põhjamaaga“.

2008. aasta sügisest hakkas naisi juhendama Andi Einaste. Ees ootas taas tantsupeo aasta. Treening-tunnid koos Andiga andsid avasta-mist, et peale käte ja jalgade on kehal olemas ka lihased, mis peale korralikku trenni valutavad. Kuid see vaev ja higi tasus end ära – rühm sai tantsupeole.

2010. aasta oli rühmale keeruline, lahkus Andi ja juhendajaks sai Liia Alling, koos on tantsitud viimased kolm aastat. Läbi sai proovitud 2011.a. noorte tantsupeo tihe sõel õpetajaterühmana, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Samas on rühm palju ringi reisinud - Lätis, Norras, Moldo-vas.

 

Täna tantsivad Rakke nais-rühmas: Irina, kes on tantsinud rühmas 20 aastat, Meeli ja Pille 19 aastat, Aimi 18 aastat, Ingrid 14 aastat ja Kaja 12 aastat, Kaili, kes on meile alati abistava käe ulanud ja seda teinud juba 5 aastat, Rene, lubas korraks tulla ning on nüüd tantsinud juba 3 aasta.

23. novembril toimunud juubelikontserdil kandis naisrühm ette endale südamelähedased tantsud, millega rõõmustati külalisi.

Annika Aasa

toimetaja

 

Rakke naisrühm tänab kõiki 20. sünnipäeva meeleolukaid pidulisi.

Täname ka neid, kes meie peale kodus mõtlesid.

Kohtumiseni pidudel!

 

 

Jõuluootuses hooldekodu

Taas on aasta numbrit vahetamas, maa ootamas valget kuube ja inimestel käes aeg mõttehetkedeks. Iga aastaga peaksime saama natuke teisemaks, vanemaks ja targemaks. Pimedal ja külmal ajal külvavad pikad õhtud südamesse ängi, ihkame valgust ja soojust. Jõuluaeg on sädemeke pimeduses. Jõulud tekitavad hinge erilise tunde - segu rõõmust, armastusest, nostalgiast. Jõuluajal, õndsa rahu ja rõõmu ajal tõmmatakse hinge ja vaadatakse tagasi läinud aastale, tuletatakse meelde head ja püütakse unustada halba.

Kokkuvõtlikult võib Tammiku Avahooldekeskuses käesoleva aastaga rahule jääda. Sel aastal läbis avahooldekeskus põhjaliku remondi, mis algas juba talvel ja mille käigus vahetati aknad kogu majal. Valmis korralik pesuruum ja kõigile nõuetele vastav inva WC. Suvel algasid uued ulatuslikud remonditööd, mille käigus tehti korda seinad, laed ja põrandad kogu hoones. Hooldekodu on tõesti seest ilus ja korras. Rõõmu teeb see, et nüüdsest saab eakatel talvel olema palju soojem ning keskkond, kus nad elavad, muutub iga aastaga aina kenamaks ja töötajatel töötingimused paremaks. Suured tänud vallale!

 

Suur ja siiras tänu Rakke Valla Kommunaal-asutuse töötajatele, eriti Heino Ojamäele, kes Tammiku hooldekodu ümbritsevad halvas seisukorras muruplatsid suure töö ja vaevaga korda tegi. Tänud Civitani klubile, eriti Maiele ja Imbile, kes abistasid meid riietega. Tänud Tammiku küla meesperele, kes meid alati aitavad, kui on vaja meeste mõistust ja loogikat.

Lootused uueks aastaks on kõrged – loodame kõik saada leevendust viletsusele ja lootusetusele. Paljud pered on poolitatud, sest osa pereliikmeid on tööl kaugel kodumaast ja paljud lapsed näevad isa või ema korra kuus või veel harvem.

Jõuludeks saab aga pere taas kokku ja seda rõõmu laste silmis ning südames on raske kirjeldada. Ei ole meie riigis elu veel täiesti rööbastes, kuid lähedased ja sõbrad on tugi, mis on meil kõigil alati olemas. Kallil jõuluajal leidke rohkem aega nende jaoks ja kulutage vähem aega kaupmehi rikastades. Soe käepigistus ja head soovid kuluvad kõigile ära ja toovad ka kõige pettunumale sära silmadesse ja hingerahu südamesse.

Kauneid jõule, meeleolukat aastalõppu ja kordaminekuid uuel aastal!

Asta Kukk

Tammiku Avahooldekeskuse juhataja

 

 

Hämar aeg täis helkjat ootust,

valguse ja rõõmu lootust -

see on jõulukuu.

Erich Meerja

 

Ilusat jõuluaega!

Tervist ja õnne, edukaid ettevõtmisi tulevaks aastaks!

Rakke Valla Hariduse Seltsi pere

 

 

Talve ootuses

Kui vaikselt lumehelbeid sajab

ja õrnalt kellahelin kajab,

siis tunned, kuidas küünlaleek

Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb.....

 

Lähenemas on taas see salapärane aeg, kus laste ootused on viimse vindini üles kruvitud. Üsna pea hakkavad käima akende taga piilumas väikesed mehikesed, kelle arvamus on üsna kaalukas kui Jõulumees kingikotti komplekteerima hakkab.

Muidugi detsember ja valged jõulud, pikad pühad – meie kõikide unistus ja õnnistus. Aasta üks ilusamaid aegu.

 

Rakke Lasteaed Leevike jõulupidu toimub 20. detsembril lasteaias.

Iga rühm alustab erineval kellaajal. Infot saab rühmast õpetajate käest ja vastavasisulised teated saavad olema stendidel.

Hea lasteaiatöötaja! Olgu Sinu jõulud rõõmsad, toogu see aeg koju kõik lähedased ja saa sellest kõigest ainult positiivset energiat, mis aitaks tugevana uuele aastale vastu minna!

Kõikidele lapsevanematele soovime südamlikke jõule ja ilusat elu uuel aastal!

 

Anu Kangur

Rakke Lasteaed Leevike direktor

 

 

SPORT

Autosport

Igapäevaseltki võib meie tänavapildis tähele panna veidi kirjumaid ja häälekamaid masinaid. Ega nad niisama tühja ei sõida, veebruaris ju toimus osaliselt meie valla teedel Rahvaralli "Pandivere talv 2013“ ning Kamariku paekarjääris mitu jäärajavõistlust. Rahvaralli ja jääraja sõite on eestvedajatel plaanis korraldada ka eeloleval aastal. Rahvarallidel ja rahvasprintidel teeb häid sõite Andri Sirp. Viimane tema poodiumikoht pärineb Keila Rahvasprindilt ja sealt toodi koju 4WD klassi 3. koht.

Juunioride klassis on suurepäraseid sõite teinud Mart Tikkerbär. Eesti Autospordi Liidu hooaja pidulikul lõpuüritusel jõudis Mart autasustatavate hulka ka hooaja kokkuvõttes. Rallikrossi juunior 1600 klassis ja rallisprindi sprint 2WD klassis oli Mart teisel kohal. Järgmiseks aastaks on Võru Kutsehariduskeskuses õppival noormehel suured plaanid - siirduda võimsamasse masinaklassi ja startida 4WD klassi masinal nii rallikrossis kui rallis.

Enno Eilo

sporditöö korraldaja

 

Rattasport

EMV medaleid 17

EJL maastikureiting 3. koht

PRO Shop rattareiting 3. koht

Estonian CUP naiskondlik võitja

Eesti valdade suvemängude võitja

Tänan kõiki rattureid ja toetajaid suurepärase 2013 aasta eest!

Enno Eilo

 

 

„Nublust Nabiks" IV etapp

Rakke Gümnaasiumi võimlas toimus 3. novembril vabariiklik noorte maadluse seeriavõistluse IV etapp. Rakke noormaadlejad olid esindatud 11 võistlejaga. Kokku osales võistlustel 139 osavõtjat üle Eesti ning üks klubi Lätist. Rakke parimana saavutas Gabriela Klooster oma kaalukategoorias esikoha. Sirli Kond lõpetas võistluse tubli pronksmedaliga.

Rakke laste tulemused:

Poisid:

-26 kg: Andrea Madisson 9. koht, Jan Siim 10. koht, Karel Siim 11. koht;

-29 kg: Markko Pohlak 5. koht;

-35 kg: Reno Laht 8. koht;

-38 kg: Ronald Hoss Rückenberg 10. koht;

-42 kg: Raul Junior Ojamäe 5. koht;

-47 kg: Robert Sepa 7. koht;

-53 kg: Sandero Saare 7. koht.

Tüdrukud:

-40 kg: Sirli Kond 3. koht;

-60 kg: Gabrieal Klooster 1. koht.

 

"Nublust Nabiks" V etapp

Põltsamaa Felixhallis toimus 16. novembril seeriavõistluse Nublust Nabiks V etapp, mis oli ka selleaastase seeriavõistluse viimane etapp. Kokku osales viimasel võistlusel 122 sportlast üle Eesti. Rakke võistlejaid oli Põltsamaal kokku viis. Parima koha eest hoolitses Ronald Hoss Rücken-berg, kes võitis oma kaalukategoorias hõbemedali.

Poiste tulemused:

-26 kg: Jan Siim 7. koht;

-29 kg: Karel Siim 13. koht, Markko Pohlak 14. koht;

-42 kg: Ronald Hoss Rückenberg 2. koht;

Tüdrukute tulemused:

-40 kg: Andra Siim 6. koht.

 

Gabriela Klooster võitis Eesti meistrivõistlustelt hõbemedali

Põltsamaa Felixhallis toimusid 24. novembril Eesti meistrivõistlused õpilaste vanuseklassile vabamaadluses (1998 a. ja hiljem sünd.). Kokku osales võistlustel 131 poissi ja tüdrukut. Rakke võistleja Gabriela Klooster võitis kehakaalus -62 kg hõbemedali. Kokku oli võistlejaid tema kaalukategoorias kümme.

Jaak Tammik

maadlustreener

 

Korvpall

12. novembril toimus Rakkes sõpruskohtumine Rakke Riigikogu vastu. Riigikogu meeskond mängis koosseisus Rannar Vassiljev, Kalvi Kõva, Riho Kangur, Ott Lumi, Herki Leemet ja kapten Jüri Ratas.

Meeskonnad alustasid mängu maa-ala kaitsega. Mängu skoori avas Hendrik Tambi tabav kahepunktivise. Lauavõitluses saanud palli upitas korvi Herki Leemet ja seis oli viigis 2:2. Jüri Ratase tabav kolmene viis riigikogu juhtima 5:2. Hea kaitse ja võitluslik mäng mõlema võistkonna poolt andis esimese veerandi tulemuseks viigi 15:15. Teisel veerandil võitlus ei raugenud, aga koduseinad toetasid omasid ja nad tabasid paremini. Altermann, Kaljusalu, Hahndorf viisid Rakke juhtima 23:18. Poolaja võitis Rakke 40:30. Lauavõitluses jäi peale Riigikogu. Teine poolaeg ja Rakkele sunniti peale mees-mehe pressing. Jõudu ja pikkust kasutasid ära riigikogulased ja hoidsid seisu tasakaalus 38:48 Rakkele. Mäng oli muutunud kiiremaks ja tabamine oli märgatavalt paranenud. Oma punktiarve avas tabava kolmesega Andrus Blok. Teda toetasid Raigo Birnbaum, Alvar Värs, Ergo Sildmets, Sander Kahm, Marko Kabral ja Rakke võitis kolmanda veerandi 57:40. Riigikogu ei andnud alla. Täpsed visked ja hea lauavõitlus lauas ning seis oli juba 63:51. Võitlus käis iga meetri pärast. Leemet, Vassiljev, Lumi, Kangur, Ratas võitlesid lõpuni. Napi võidu koduseinte toetusel võttis Rakke 72:61. Kumbki meeskond valis vastasmeeskonna parima mängija. Rakke meeskonnast osutus selleks Mart Hahndorf ja külalismeeskonnast Jüri Ratas. Viskel korvpalluri kuju said autasuks mõlemad mängijad Rakke Gümnaasiumi direktor Arvo Sakjaselt. Iga riigikogulane sai autasuks samuti korvpalluri kuju ja Rakke Gümnaasiumi pastapliiatsi ning lehviku, mis jääb meenutama seda sõpruskohtumist. Rakke publik tänas mõlemat korvpallimeeskonda suure aplausiga.

 

Lääne-Virumaa korvpalli meistrivõistluste 2013/2014 hooaeg on alanud. Kolmes liigas käivad tulised pallilahingud. Meie meeskonnas on 4 uut mängijat: Arvi Lepp, Gert Kaljusalu, Tanel Laumets ja Mait Jalast.

Korvpallimeeskond RAKKE pidas oma esimese mängu 19. oktoobril Kadrinas Huljaga. Meie esimese liiga kõik 12 korvpallurit võitlesid esime-stest sekundistest alates ja viiendal minutil juhtisime 8:5. Jõulises mängus võitis esimese veerandi vastane 13:8. Teist veerandit alustasime võimsalt. Sildmets, Hahndorf, Jalast ja Lepp ründasid julgelt ja RAKKE juhtis 21:18. Võitlust oli palju ja vigu samuti, RAKKE võitis poolaja 33:30. Hea mäng mõlemalt poolt. Birnbaum, Laumets, Värs tegid skoori, 47:46 Huljale kolmas veerand. Tabavus oli kohalikel hea, viie veaga lahkusid meil mängust Sildmets, Birnbaum, Hahndorf ja Värs. Vastane juhtis 62:57. Võitlus kestis lõpuni, 72:62 ja mängu võitis Hulja.

20. oktoobril mängisime kodusaalis BC Tarvas/Haljala meeskonnaga. See on noor meeskond ja nende aeg tuleb alles 4-5 aasta pärast. Olime vastastest pikemad ja tugevamad ning võitsime kergelt esimese veerandi 22:10. Teine veerand - Sildmetsa, Laumetsa, Altermanni, Birnbaumi, Värsi ja Tambi kolm kahepunktiviset tõid poolaja võidu meile 49:23. Kõik kümme meest avasid oma punktiarve. Hahndorf, Kaljusalu, Jalast ja Kahm mängisid kiiremini ja täpsemalt ning punktidega 30:13 kuulus veerand meile. Mängisime rahulikult mängu lõpuni ja võitsime 97:54.

Haljalas kohtusime 25. oktoobril SK AASPEREGA. Häälestasime mänguks hästi. Kapten Ergo Sildmetsa võitlev eeskuju, kavalad söödud ja 12:0 oli RAKKE ees. Birnbaum oli sel korral käsi ja tabas igalt positsioonilt. Lepp, Hahndorf, Jalast ja Laumets - supervisked kõigilt ja 27:10 veerand RAKKELE. Mäng läks hoogsalt ja poolaja võit 39:27 meile. Kolmas veerand - Kahm, Kabral ja Lepp mängisid jõuliselt ja punktid tulid. Tegime vahetusi palju ja poisid nautisid võistlust, 58:46 võit Rakkele.

17. novembril mängisime kodusaalis Rakvere Ametikooliga. Vastas olid noored, kiired ja pikad, kuid Hahndorf, Kahm, Värs ja Birnbaum viisid meid juhtima 10:2. Võitlust ja närvilisust oli platsil palju ja võitsime veerandi 14:7. Võitlesime ja tabasime võrdselt vastastega, Laumetsalt 3-ne ja tabav 2-ne vise, poolaeg meile 24:19. Sildmets, Kaljusalu ja Jalast tegid head tööd lauas, Värsilt paar kahest täpset viset ja kolmas veerand 39:35 meile.

Täpset mängu tegid mõlemad meeskonnad. Värs tõi 4. veerandil kohe 4 punkti meeskonnale. Jalast, Hahndorf, Laumets ja Sildmets tõid oma punktid ja RAKKE võitis mängu 55:45. Oli taibukas ja kindel mäng.

29. novembril kohtusime Tamsalus sealse meeskonnaga. Mäng oli karm ja võitluslik. Võitsime poolaja 31:26 ja raske mängu 67:61.

Viimane mäng sel aastal toimus Simunas 3. detsembril, Rakke võitis sealse Simuna „Artistoni“ 82:42 (poolaeg 34:24). Selle aasta lõpetame Lääne-Virumaa MV esimese liiga parimatena.

Heino Tasa

korvpalli treener

 

Rahulikke jõule ja head vana aasta lõppu vallarahvale soovib korvpallimeeskond RAKKE

 

 

Rakke robootikud tõid Robotexilt rahvusvahelises konkurentsis 3. koha

Tegemist oli Folkrace võistlusega, kus puudusid nii vanusepiirang kui ka robotitehnilised piirangud. Tavaliselt võistleme ainult LEGO robotitega, kuid seekord olid vastasteks ka profirobotid. Võistlemas oli 18 robotit ja meie robot Folkbot. Tulemuste tabel aadressil:

 http://www.robotex.ee/sites/default/files/upload/Tulemused/2013/Folkrace.pdf

Lisaks Folkrace võistlusele osalesid meie robootikud ka LEGO joonejärgimise võistlusel ning LEGO sumos. Kuigi seal nii edukalt ei läinud, oli nii suures konkurentsis võistlemine lastele äärmiselt arendav. Joonejärgimises võistles 36 robotit ja LEGO sumos 66 robotit.

Lisaks said lapsed osaleda erinevates õpitubades, pannes ise algosadest roboteid kokku või tehes energiat päikesest, tuulest, hõõrdumisest ja soolveest ning uurida uusimat kosmosetehnikat.

Leelo Ambos

Rakke Gümnaasium

 

 

Sina, kes sa kõnnid…

… või sõidad rattaga pimedas. Sina, kelle lapsed kõnnivad või sõidavad rattaga pimedas. Kas tõesti on sul enda elust isu täis, kas tõesti on sul oma lapsest kõrini? Kas sa ise või sinu laps ei soovi näha lähenevaid jõule? No miks liigud või lased lapsel liikuda pimedas ilma helkurita või rattaga, millel puuduvad ees- ja tagatuli?

Sellistele küsimustele tasub enne mõelda, kui asute liikuma pimedal ajal, sõltumata sellest, kas tee, mille peate läbima, on valgustatud või mitte. Igal hommikul antakse meedias ülevaade liiklusest, millest ilmneb, et iga päev juhtuvad mitmed õnnetused nii jalakäijate kui ratturitega, kellel ei ole pimedas ennast nähtavaks tegevaid vahendeid. Tuleb tunnistada, et meie Eesti elu ei ole lihtne, kuid kas on mõtet ennast või oma lapsi viia piltlikult öeldes „pimeda timuka“ kirve alla. Timukas, kes on pime, ei näe, keda ta hukkab ja kas ta üldse hukkab. Mõnel võib ka õnneks minna ja ellu jääda. Aga kas on mõtet proovida?

Siinkohal soovin tunnustada kodanikke ja lapsevanemaid, kes hoolivad iseendast ja oma lapsest ning on muretsenud helkurid ja jalgrattale tuled, et pimedas liikudes oleks natukenegi turvalisem. Kui jätkame üksteise toetamist ja innustamist kandmaks pimedas helkurit või muud valgusallikat, on üsna suur tõenäosus, et meie järeltulevatel põlvedel kujuneb välja pimedas ennast nähtavaks tegemise harjumus.

Tuleb tõdeda, et helkur ei tee inimest põrutus- ega kuulikindlaks. Lisaks helkuri kandmisele peab pimedas sõiduteel liikudes inimene järgima ka ülejäänud liiklusreegleid. Inimesed loodavad, et pimedas politsei või teine kodanik ei näe tema rikkumist ja seeläbi ei vaevu reeglitest kinni pidama. Kuid tegelikult on pimedas liikudes oht sattuda õnnetusse veelgi suurem ja seetõttu tuleb pimedas olla eriti korrektse käitumisega.

Olge nii kenad, vaadake ennast ja oma lähedasi ning leidke see rahanatuke, muretsemaks endale helkur või muu valgusallikas. Kõigil on tegelikult hea meel näha elu ja tervise juures oma lähedasi nii nendel kui ka igal järgneval jõulupühal ning aastavahetusel.

Turvalist liiklemist!

Jaanus Mätas

Väike-Maarja konstaablijaoskonna piirkonnavanem

 

 

Kultuurikeskus kutsub

14. detsembril kell 16.00 kontsert JÕULUDE OOTEL

esinevad kultuurikeskuse ringid, kaasa teeb pereansambel Tiia ja tütred

Pääs 1.- €, pääsmete vahel jõululoos!

* * *

15. detsembril kell 13.00

EAKATE JÕULUPÄRASTLÕUNA

jõululaulud Jõgevamaalt ja külaliseks Boris Lehtlaan, kohvilaud

NB! Anna oma tulekust ja transpordisoovist teada tel 3260870

* * *

18. detsembril kell 15.00

KODUSTE LASTE JÕULUPIDU

NB! Kes peole ei saa tulla, saab kommipaki kätte kuni 23. detsembrini Rakke vallavalitsusest

* * *

27. detsembril kell 20.00

AASTALÕPUPIDU

tantsuks ansambel Anmantino,

õhtut juhib Margus Grosnõi

üllatused Tuleteater Kelfiriuselt

detsembris 6 €, samal päeval 8 €

Info ja laudade broneerimine tel 3260879, 55692792

* * *

1. jaanuaril kell 00.30 TANTSUGA UUDE AASTASSE

tantsumuusikat teeb Kalev Band ja plaati keerutab DJ

Pääs 4 €

 

Vaikigu tuuled ja mässavad marud,

kuulaku metsad ja avarad arud,

kuulaku kuu ja tähed ja päike!

Meile on jõudnud jõulud!

Imelist ja rahulikku jõuluaega!

Kärarikast ja rõõmulist aastavahetust!

Rene Põllumaa

Rakke kultuurikeskuse juhataja

 

 

Peotantsukursus

Rakke kultuurikeskus alustab uuel 2014 aastal peotantsukursus. Õppimisele tulevad elementaarsed peotantsud, mida piduõhtutel tantsida saab - valss, rumba, samba, tango jne. Tantsuõpetajaks kogemustega tantsupedagoog Elmar Rusanov.

Esimene tantsutund 22. jaanuaril kell 19.00 kultuurikeskuses.

Tantsutunnid hakkavad toimuma kord nädalas ja tunni maksumus 3 eurot.

Info ja registreerimine tel. 3260879 või 55692792

 

 

TAASKASUTUS LAAT!

Kindlasti on igaühel meist kodus kappidesse seisma jäänud riideid, lauanõusid, mööbliesemeid jm., mida ei raatsi prügikasti visata.

18. jaanuaril on teil võimalus tuua need Taaskasutus Laadale.

Laat toimub kella 10.00-14.00 Rakke kultuurikeskuses.

Too asju tasuta andmiseks või väikese tasu eest müümiseks.

Kui ise ei soovi tulla müüma on sul võimalus oma asjad jätta müüki ja hiljem saada tagasisidet kuidas läks.

Kui oled kindel kauba tooja võta ühendust enne 16. jaanuari tel. 3260879, 55692792

Tee oma kappidesse ruumi!

Laat toimub, kui on kauplejaid!

 

 

Pühade tulekul

Käisid ammu mardid hallid,

kadrid käisid oma teed.

Tulemas on pühad kallid,

rõõmsad jõulupühad need.

            Talvetaat toob uue ilma,

            silub silla üle vee;

            üle jõe ja järvesilma

            hiilgab hõbedane tee.

Paiskab lemmetava lume

pilvepõuest lendlema;

põllukamar must ja tume

kattub valge vaibaga.

            Igas majas, igas peres

            kõik on pühi ootamas,

            lapsed käisid metsaveeres

            juba kuuske vaatamas.

 

Rahulikku ja imelist jõuluaega kõigile!

Taimi Talpas-Taltsepp

Rakke Noortekeskuse juht

 

 

Esivanemate jalajälgedes

Selleaastasel isadepäeval “kõndisime” esivanemate jala-jälgedes.

Saali oli üles seatud vanaaegne peretuba, kus olid esivanemate elu-olus kasutusel olnud töö-riistad, lauanõud, vana mööbel, kaalumiseks margapuu ja palju muud põnevat. Peretoa nurgas hõõgus kamin, vurises vokk ning keerles kerilauad, mis muutsid olemise ajakohaseks ja hubaseks.

Alustuseks meisterdasid isad-vanaisad koos lastega puupulgast, takunöörist ning rõngast vanaaegse mänguasja, mis tekitas tükiks ajaks palju elevust.

Sellele järgnes mõistatuste ja vanasõnade äraarvamine. Lihtne oli mõistatusi ära arvata, aga hoopis raskemaks ja lõbusamaks osutus vanasõnade edasiandmine kehakeeles.

Tuletasime meelde ka endisaegseid mõõdu- ja kaaluühikuid. Isade ja vanaisade teadmised olid suurepärased - teati täpselt, et 20,5-kilone kõrvits kaalub 1,25 puuda ning 3,17 sentimeetri pikkune rahvariidevöö on pikk 10,56 jalga.

Maha sai peetud koolitund, kus laulsime koolilaule, mille viisid helisesid kõrvus meie vanematel ja vanavanematel ning mängisime vahvaid ringmänge. Isadepäevale vääriliselt katsusid isad-lapsed omavahel jõudu ja näitasid osavust “kingsepa silma väljatorkamisel”.

Oli südamlik ja mõnus õhtupoolik.

Suur tänu kõigile, kes te meie peol osalesite: isadele, emadele, vanaemadele, vanaisadele ja tädi Lindale!

 

Kaunist jõulurahu teie kodudesse!

Lahu Algkooli õpetajad

 

 

Väljasõit Jõgeva Kaitseliidu staapi

Rakke Gümnaasiumi noorkotkaste ja kodutütarde tegevusest huvitatud noored veetsid 26. novembril toreda õhtupooliku Jõgeva Kaitseliidu malevas, ekskursioonijuhiks Jõgeva Kaitseliidus töötav Heino Aasa. Saime uusi teadmisi ja nägime palju huvitavat, sealhulgas täies koosseisus sõjaväevarustust, mis kaalub kokku 75 kg. Saime katsuda relvi, proovida selga sõjaväevarustust, vaadata noorkotkaste isetehtud mootoriga jalgratast ning teisi sõjaväemasinaid. Huviga uudistasime kodutütarde ja noorkotkaste vorme, mille kandmist me väga ootame. Selleks peame kodutütarde ja noorkotkaste tegevusest aktiivselt osa võtma ning osalema kahes laagris.

Külastasime ühte kaasaegsemat Kaitseliidu õppekeskust Puurmani vallas Kirnal, kus on koha sisse seadnud ka Keskkonnaamet oma linnutopiste ja looduskaitsealaste fotode väljapanekuga.

Täname noorkotkaste ja kodutütarde noorteinstruktoreid Kersti Kruusi ja Kristian Vaarpuud, kes olid lahkesti nõus oma vabast ajast meid vastu võtma ning kõike seda tutvustama! Tänud ka Heino Aasale, kes oli ekskursioonijuhiks ja kelle eestvedamisel loodame, et meie noor-kotkaste ja kodutütarde elu on huvitav ja tegevusterohke.

Rakke Gümnaasiumi

7. klassi õpilased Liisbeth, Merit ja Joonas

 

 

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis

Pangabuss peatub:

10.12.2013 ning 08.01., 05.02., 05.03. ja 09.04.2014 kell 14.00-16.00 Rakke bussijaama juures.

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte saada pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Võimalike elektrikatkestuste korral peatub pangabuss Rakke raamatukogu juures.

 

 

Rakke raamatukogu võtab tööle raamatukogutöötaja

Töö kirjeldus:

 • lugejateenindus
 • töö teavikute ja koguga
 • kirjanduse tutvustamine lugejatele
 • raamatukoguürituste läbiviimine ja neil osalemine

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus (eelistatud on raamatukogunduse / infoteaduse alane kõrgharidus või selle omandamine)
 • väga hea arvutikasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • teenindusvalmidus ja hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb:

 • huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus
 • raamatukogus töötamise kogemus

 

CV koos kandideerimise sooviavalduse ning koopia haridust tõendavast dokumendist palume esitada 16. detsembriks. Rakke raamatukogu aadressil (Faehlmanni 26, Rakke 46301 Lääne-Virumaa) või e-posti aadressil rakke.raamatukogu@mail.ee

 

 

Kaddaka poe tegemised ja pakkumised

Kaddaka poe uueks müügiartikliks on lahtised (kaaluga) kommid, šokolaadid, kommikarbid. Võimalus lasta kommikarpe kohapeal kaunistada.

Poes on müügil Rakke Hariduse Seltsi poolt välja antud 2014. a. kalender (1.50) ja K. Kaddaka raamat. Kinkimiseks väga hea idee!

Et jõulud pole kaugel, siis kingipaki sisse osta mõnusad kohalike käsitöömeistrite tehtud villased sokipaarid või sõrmikud ja rõõmusta omavalmistatud õnnitlus- või jõulukaartidega.

6. - 22. detsembrini on Kaddaka poes JÕULUNÄDAL.

Nagu eelnevatel aastatelgi, on sellel ajal iga päev midagi erinevat müügis (nt. kuused, jõuluistutused, hapukapsas, omavalmistatud trühvlid, jõulunänn ja ühel päeval saab torti).

Suures valikus maiustusi, kohapeal võimalik kokku panna mõnus kommikott! Jõulunädalal on pood lahti teistel aegadel, jälgi reklaami poe aknal või astu läbi!

Kaddaka poodi tuleb müüki suur valik ilutulestikku!

Igapäevaselt müügil lõike- ja potililled.

Kaddaka pood hetkel avatud: E - N 10-16; R 10-17.30; L 10-14

Info ja kimpude tellimised ka pärast lahtioleku aegu tel 5129164.

Kaunist jõuluootust kõigile! Kohtumiseni Vallira OÜ

 

 

Päästekeskuse jõulusoovid

Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi, kuna kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.

Enim hukkub inimesi hooletu suitsetamise tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud alguse saanud lahtise tule kasutamisest.

Ohutu jõuluaja kuldreeglid:

 • Testige suitsuanduri korrasolekut ka pühadeajal. Kontrollige elektriseadmete ning pistikute korrasolekut.
 • Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased juhtmed võivad põhjustada tulekahju.
 • Toitu küpsetades püsige köögis.
 • Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses kergesti süttivaid esemeid.
 • Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta, küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele ning ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
 • Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam leeke.
 • Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning teised lahtise tule allikad tuleb kodunt lahkudes või magama minnes kustutada.

Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti hoolite, kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik – see toob alati õnne.

 

Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks

Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod õnnetusteta mööduksid, peab teadma, kuidas ilutulestikku õigesti kasutada.

Päästeteenistus tuletab meelde, et :

 • Ilutulestiku kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendile.
 • Hoolitseda selle eest, et pürotehnilised tooted ei satuks laste kätte.
 • Ära proovi ilutulestikku ise valmistada!
 • Ilutulestikku tuleb kasutada ainult välitingi-mustes ning jälgida, et see ei oleks suunatud inimeste ega loomade poole.
 • Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht ja kaugus hoonetest.
 • Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada ja toestada ning veenduda, et raketid lendaksid otse üles.
 • Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti eemaldub - teised on ohutus kauguses.
 • Veendu, et allakukkunud rakett ei põhjusta põlengut.

Pea meeles, et ilutulestik ei ole mängimiseks. Ilutulestiku väärkasutamine võib põhjustada raskete tagajärgedega õnnetusi!

 

 

Üksainuke elu on elada antud

ja käia üksainuke tee.

Olgu see tee sul rõõmudest kantud,

mis siiani käimata veel.

 

Õnnitleme detsembrikuu juubilare

50. sünnipäeval

ARNO TÄLLI

55. sünnipäeval

JÜRI OJA

60. sünnipäeval

ELLE LINA

65. sünnipäeval

AIN JONUKS

MATI SASS

KALJU STEINBERG

75. sünnipäeval

MAIE ALTMETS

REIN MÄNDLA

PEETER NUUDI

80. sünnipäeval

BORJA LEHTLA

85. sünnipäeval

JUTA LAHT

EHA-AGNES MÄGI

ALIDE VIIKSAAR

 

Õnnitleme jaanuarikuu juubilare

50. sünnipäeval

MAIE SUUR

55. sünnipäeval

EDUARD KUHI

VIIVI TEPP

60. sünnipäeval

MARI PASS

ESTA VUNDER

65. sünnipäeval

TIIU METSA

HELGI PELLO

NIINA TOMBAK

70. sünnipäeval

TIIU ALLESE

HILJA INT

EVALD KLAAS

ELGA LAVRENTJEV

75. sünnipäeval

EHA INT

VÄINO OTS

ELVI TATRIK

85. sünnipäeval

LEILI SVENTER

 

 

Ootus sai otsa ja valu läks üle,

nüüd ta siis ongi juba teil süles.

 

Palju õnne

Katrin Simson ja Taivo Treier poeg ROBIN

Inge ja Tambet Pohlak tütar KAROLIN

 

 

Las küünlavalgus mälestusi paitab

ja kaotusvalu leevendada aitab…

 

Mälestame

VALENTINA SEPPO 01.08.1937 - 14.11.2013

JÜRI TOMBAK 25.04.1946 - 18.11.2013

ALFRED AMOR 06.09.1934 - 02.12.2013

 

 

Ostan

·         Ostan vene ja tsaariaegseid kopikaid, paberraha, marke, märke, piibli, postkaarte, Saksa kiivri, vanu pudeleid, lauanõusid. Võib ka muid vanu asju pakkuda. Info tel 55906683

·         Ostame metsa- ja põllumaad üle Eesti ja ka saartel. Vaatame läbi kõik pakkumised. Ostame ka talumaad ja kasutusvaldust metsamaadel. Võib pakkuda ka kasutusvaldust ja raiet. Kasuliku info korral maksame ka vahendustasu! Info: www.metsakinnistud.ee, email: metsakinnistud@gmail.com, tel 56 200 982

·         Metsakeskus.ee Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 €/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Info tel 56111900

·         Tartumets ostab metsakinnistuid. Teeme teile parima hinna 55577007 www.tartumets.ee

 

Müüa

·         OÜ Notton Trading müüb Rakke raamatukogus teisipäeval, 17. detsembril kell 12.00-14.00 Eestis toodetud trikootooteid (pluusid, alussärgid, retuusid, aluspesu jne)

·         Müüa 2-3 m lehtpuukütet ning saetud ja lõhutud 30-60 cm küttepuid, hind kokkuleppel. Info tel 56568057

 

Üür

·         Üürile anda Koerus Väinjärve tee 25 puitmajas II korrusel kahetoaline ahjuküttega korter. Korterites olemas tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon, duširuum ja WC. Info tel 53737994.

 

Teenus

·      Kullassepatöökoda KullaTibu jälle avatud Rakveres Laada 41 (sissepääs hoovi poolt) E-R 8-16, tel. 55677790, info@kullatibu.ee, www.kullatibu.ee

·      Juuksurisalong Annike on avatud 7.-14., 21.-23., 27.-31. detsember Faehlmanni 22, Rakke, tel 5134262.

·      Koon vastavalt soovile kindaid ja sokke. Info tel 53316063

·      Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus, materjal ja transport meie poolt. Info tel. 58 033 448, Ain www.ahjudjakaminad.ee.

 

 

Rahulikku jõuluaega ja uute lugemisteni uuel aastal!

Järgmine leht ilmub veebruaris 2014, materjale ootan 25. jaanuariks rakkekaja@gmail.com

 

 

 

Kõik kes soovivad ajalehes oma materjale lehes avaldada palun saata need iga kuu 25. kuupäevaks e-posti aadressile rakkekaja@gmail.com  või tuua valla kantseleisse.

 

Uue lehenumbrini Teie Rakke Kaja

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee