Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste strateegia ühiseks tegutsemiseks

(Strateegia projekti lühitutvustus)

Sissejuhatus

Pandivere koostööpiirkonna moodustavad Pandivere kõrgustiku alal asuvad kuus kohalikku omavalitsust – Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald. Koostöö küsimuste arutamiseks ja ühiste tegevuste kavandamiseks on ellu kutsutud Koostöökogu – töörühm, kuhu kuuluvad esindajad igast omavalitsusest. Piirkonna omavalitsuste koostöö eeldusteks on:

 • geograafilisest asukohast tulenevad iseärasused ja nõuded loodushoiule;
 • valdade ajaloolised ja majanduslikud seosed;
 • omavalitsuste ühenduse optimaalsus – piisavalt suur, et esineda edukalt ühistaotlustega riigi ja rahvusvahelistel investeeringukonkurssidel ning piisavalt väike, et toimida koostegevuses operatiivselt;
 • omavalitsuste valmisolek tegevuste ühildamisel erinevates valdkondades, valmisolek majanduslikeks ja poliitilisteks kokkulepeteks.

Koostöö kaudu tahame Pandivere koostööpiirkonnas saavutada:

 • kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna tasakaalustatud arengut,
 • koostööpiirkonna inimeste, külade ja kogu regiooni konkurentsivõime kasvu,
 • omavalitsuste tegevuste paremat seotust riiklike ning rahvusvaheliste programmidega,
 • Pandivere koostööpiirkonna tuntust Eestis ja väljaspool Eestit,
 • suuremat edukust arendusprojektides EL struktuuritoetuse saamisel,
 • jätkusuutlikku majanduskasvu Pandivere koostööpiirkonnas.

Strateegia koostamisel on toimunud kümme koostöökogu seminari. Seminaride ettevalmistamiseks on kogutud olukorda kirjeldavad andmed, millest lähtuvalt on ühiselt läbi arutatud järgmised tegevusvaldkonnad: juhtimine, haldussuutlikus, koostöö, haridus, kultuur, sport, vaba aeg, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus, tehniline infrastruktuur, keskkond, ettevõtlus ja turism. Strateegia koostamisel on osalenud enam kui kolmkümmend asjatundjat koostööpiirkonna omavalitsustest. Konsultandina osales strateegia koostamisel OÜ Maaelu Arengu Instituut.

Miks on koostöö vajalik Pandivere koostööpiirkonnas

Pandivere koostööpiirkonna praktiline kogemus on näidanud, et läbi erinevate koostöövormide on võimalik suurendada omavalitsuste haldussuutlikkust ja saavutada parem toimimine. Hästi kavandatud ja korraldatud koostöö võimaldab otstarbekamalt kasutada piiratud inimressurssi, aega, rahalisi vahendeid ja muid piirkondlikke ressursse. Tegutsemine koostööpiirkonnana ei välista samas senist koostööd teiste naabritega ja ka teiste naabrite kaasamist.

Pandivere koostööpiirkonna omavalitsused – Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald – teevad koostööd selle nimel, et:

 • kasutada Pandivere koostööpiirkonna ressursse otstarbekamalt ja tagada piirkonna stabiilne areng,
 • tõsta piirkonna konkurentsi- ja investeerimisvõimet,
 • tõsta Pandivere koostööpiirkonna mainet,
 • tunda paremini oma naabrit, märgata seda, mis on hästi, märgata võimalusi ja kitsaskohti, õppida teistelt, leida koos lahendusi,
 • väärtustada ja hoida alal ühiseid traditsioone,
 • tõsta elukvaliteeti koostööpiirkonna külades ja keskustes.

Millisena näeme Pandivere koostööpiirkonna tulevikku

Aastal 2015 on Pandivere koostööpiirkond kogukondade ja elanike rühmade vajadusi ning huvisid arvestav, aktiivselt koostööd tegev, efektiivselt ja säästvalt ressursse kasutav, arenev, tuntud ja kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuv piirkond.

Haridus

Pandivere koostööpiirkond väärtustab haridust ja õppimisvõimet. Koostööpiirkonna elanikele on loodud piisavad võimalused võimetekohaseks elukestvaks õppeks. Koostööpiirkonnas on omavalitsuste huve ja võimalusi arvestav ning õppijatele mitmekesiseid õppimisvõimalusi pakkuv koolivõrk.

Kultuur, sport, vaba aeg

Pandivere koostööpiirkond pakub huvitegevuses osalemise võimalusi kõigile huvigruppidele. Kultuuri-, spordi- ja vabaaja-alase töö kvaliteedi tõus suurendab osalejate ja huviliste hulka. Koostööpiirkond teab oma ettevõtlikke inimesi ja eestvedajaid ning rakendab neid huvialatöösse, vältides samas eestvedajate läbipõlemist.

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus

Pandivere koostööpiirkond pakub elanikele paremaid võimalusi tööturul osalemiseks ja toimetulekuks. Sotsiaalteenuste pakkujad kaasavad huvigruppe teenuste paremaks korraldamiseks ja kvaliteedi parandamiseks. Oluliseks töösuunaks on ennetavad tegevused.

Ettevõtlus

Pandivere koostööpiirkonnas on ettevõtete tegutsemiseks soodsad tingimused ja kättesaadavad vajalikud teenused. Koostööpiirkonnas on ühtne tööjõuturg ja töötajate väljaõppeks piisavad võimalused.

Turism

Pandivere koostööpiirkonda tuntakse ja tunnustatakse kui avatud ja loovale koostööle orienteeritud ühtset turismi- ja puhkemajanduse regiooni Eestis. Piirkond pakub positiivselt meeldejäävat ja avastusterohket külastuselamust, rakendab jätkusuutlikult oma unikaalset loodus- ja ajalooressurssi ning pakkub atraktiivset ja omanäolist sündmuskalendrit.

Millised on Pandivere koostööpiirkonna arengueelistused

Koostöö korraldamiseks oleme kokku leppinud järgmistes arengueelistustes.

Koostööinstitutsioonide arendamine Pandivere koostööpiirkonnas

 • Pandivere koostööpiirkonna ühise arenduskeskuse kujundamine, selle toimimiseks vajalike tingimuste loomine ja tegevuste määratlemine.
 • Tegevusvaldkondades koostöö toimimiseks sobivate koostöömudelite ja juhtimise üldise mudeli kujundamine.

Ühiste avalike teenuste pakkumine Pandivere koostööpiirkonnas – ühtsed tegevuspõhimõtted, ressursi koondamine ja ühised tegevused

 • Ühine spetsialistide rakendamine.
 • Ühiselt kasutatavad andmebaasid, andmetöötlus, andmehaldus.
 • Ühtlustatud metoodika arengudokumentide koostamiseks ja ühiste arengudokumentide koostamine.
 • Ühine teenuste korraldamine, ühised projektid koostööpiirkonnas vajalike tegevuste arendamiseks ja ühised hanked teenuste korraldamiseks.
 • Piirkonna huvirühmade kaasamine koostöö korraldamisele.
 • Ühine piirkonna vajaduste väljendamine ja läbirääkimine riigiga piirkonnas vajalike teenuste korraldamiseks.
 • Olemasolevate ressursside ja asutuste parem kasutamine ning kaasamine koostöös.

Ühiste avalike teenuste pakkumine Pandivere koostööpiirkonnas – koostöövaldkonnad

Haridus

Omavalitsuste koostöö koolitusturul aktiivseks osalemiseks ja täiskasvanute õppe korraldamiseks.

 • Piirkonna ja huvigruppide koolitusvajaduse ühine selgitamine ja analüüs.
 • Piirkonna ühiste koolitustellimuste kujundamine, esitamine ja korraldamine.
 • Töötute koolituse ühine korraldamine.

Koolivõrgu tööjaotuse kujundamine koostööpiirkonnas.

 • Haridusolukorra analüüs ja ühtsete põhimõtete kujundamine koostööpiirkonnas.
 • Kogu piirkonda teenindavate haridusasutuste töö ühine arendamine.
 • Haridusasutuste spetsialiseerumine: haridusasutustes kujundada oma profiil ja eripära arvestades väljakujunenud keskusi, tehtud investeeringuid, koostööpiirkonna vajadusi.
 • Koolide arengukavadele ühtse struktuuri väljatöötamine.
 • Õppekavade omavaheline võrdlus ja kooskõlastamine.

Kultuur, sport ja vaba aeg

 • Huvitegevuste arendamine koostöös ja ressursside ühine kasutamine.
 • Koostööpiirkonnas olevate rajatiste kasutamine kultuuri, spordi ja vaba aja tegevuste ühiseks korraldamiseks.

Sotsiaal-hoolekanne, tervishoid, turvalisus

 • Sotsiaalteenuste ühine osutamine.
 • Ennetavad tegevused sotsiaal-hoolekande, tervishoiu, turvalisuse süsteemide paremaks toimimiseks.
 • Töötute toetamine ja tööpuuduse vähendamine.
 • Ühine huvide väljendamine ja tegutsemine turvalisuse tagamiseks.

Infrastruktuur ja keskkond

 • Infrastruktuuri optimaalne rakendamine.
 • Ühine veemajanduse korraldamine.
 • Keskkonna järelevalve korraldamine.
 • Jäätmejaamade rajamine ja jäätmekäitluse korraldamine.

Planeerimine

 • Üldplaneeringute ja detailplaneeringute ühine kavandamine ja vastastikune kooskõlastamine.
 • Arvutipõhise geoinfosüsteemi (GIS) loomine ja haldamine.
 • Omavalitsuste arengukavade täiendamine lähtuvalt koostööstrateegiast.
 • Küla arengukavade koostamise toetamine.

Ettevõtlus

 • Väikeettevõtluse tugisüsteemi kujundamine ja väikeettevõtluse arengu toetamine.
 • Piirkondliku tööturu kujundamine, ettevõtteid ja tööjõudu kajastava andmebaasi koostamine.
 • Tööjõu arendamine ja koolitus.
 • Ettevõtluse infrastruktuuri ja ettevõtlusalade arendamine ning müümine.

Turism

 • Ühtse turismiregiooni arendamine.
 • Turismispetsiifilisi ja toetavaid teenuseid pakkuvate ettevõtete võrgustiku väljaarendamine ja toetamine.
 • Piirkondliku turismi tooteportfelli arendamine, mitmekesistamine ja kättesaadavuse tagamine.

Mainekujundus

 • Ühine piirkonna mainekujundus ja ühtse Pandivere tunnusmärgi kujundamine

Pandivere koostööpiirkonna kujundamine õppivaks piirkonnaks

 • Koostööpiirkonna elanike ja huvigruppide kaasamine koostöö korraldamisse.
 • Koostööd ja toimivaid teenuste lahendusi puudutavate teadmiste ja oskuste kogumine, talletamine, õppimine ja õpetamine; õpitegevuste korraldamine ja koolituse tellimine.
 • Info levitamine piirkonna elanikele koostööpiirkonna tegevustest ja võimalustest, suhtekorraldus nii sisse- kui ka väljapoole.
 • Õppimine piirkonna arengu süsteemse kavandamise ja teostuse kaudu.

Aita kaasa Pandivere koostööpiirkonna arendamisele

Strateegia projekt on tutvumiseks kättesaadav:

 • Raamatukogudes
 • Avanduse vallavalituses, Laekvere vallavalituses, Rakke vallavalituses, Tamsalu linnavalituses ja Tamsalu vallavalituses, Väike-Maarja vallavalituses
 • Internetis aadressil: www.rakke.ee

Täiendusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 31.05.2005

Peale strateegia heakskiitmist omavalitsuste volikogude poolt koostavad vallavalitsused rakenduskava. Rakenduskavas kirjeldatakse Pandivere koostööpiirkonna arenduskeskuse loomise vajadus, täpsed tegevused, finantseerimise korraldamine.

Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid!

Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald.