Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste strateegia ühiseks tegutsemiseks

(Projekt seisuga 20.04.2005.a)

Sissejuhatus

Pandivere koostööpiirkonna moodustavad Pandivere kõrgustiku alal asuvad kuus kohalikku omavalitsust – Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald. Volikogud ja omavalitsuste juhid on teadvustanud koostöö vajaduse ja kasud. Koostöö küsimuste arutamiseks ja ühiste tegevuste kavandamiseks on ellu kutsutud Koostöökogu – töörühm, kuhu kuuluvad esindajad igast omavalitsusest.

Koostööpiirkonna omavalitsuste koostöö eeldusteks on:

 • geograafilisest asukohast tulenevad iseärasused ja nõuded loodushoiule;
 • valdade ajaloolised ja majanduslikud seosed;
 • omavalitsuste ühenduse optimaalsus – piisavalt suur, et esineda edukalt ühistaotlustega riigi ja rahvusvahelistel investeeringukonkurssidel ning piisavalt väike, et toimida koostegevuses operatiivselt;
 • omavalitsuste valmisolek tegevuste ühildamisel erinevates valdkondades, valmisolek majanduslikeks ja poliitilisteks kokkulepeteks.

Koostöö kaudu tahame Pandivere koostööpiirkonnas saavutada:

 • kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna tasakaalustatud arengut;
 • koostööpiirkonna inimeste, külade ja kogu regiooni konkurentsivõime kasvu;
 • omavalitsuste tegevuste paremat seotust riiklike ning rahvusvaheliste programmidega;
 • Pandivere koostööpiirkonna tuntust Eestis ja väljaspool Eestit;
 • suuremat edukust arendusprojektides EL struktuuritoetuse saamisel;
 • jätkusuutlikku majanduskasvu Pandivere koostööpiirkonnas.

Strateegia koostamisel on toimunud kümme koostöökogu seminari. Seminaride ettevalmistamiseks on kogutud olukorda kirjeldavad andmed, millest lähtuvalt on ühiselt läbi arutatud järgmised tegevusvaldkonnad:

 • juhtimine, haldussuutlikus, koostöö;
 • haridus;
 • kultuur, sport, vaba aeg;
 • sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus;
 • tehniline infrastruktuur, keskkond;
 • ettevõtlus, turism.

Strateegia koostamisel on osalenud enam kui kolmkümmend asjatundjat koostööpiirkonna omavalitsustest. Konsultandina osales strateegia koostamisel OÜ Maaelu Arengu Instituut.

20.04.2005

Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald,

1. andivere koostööpiirkonna omavalitsuste koostöö

1.1. Eeldused omavalitsuste koostööks

Põhilised eeldused Pandivere piirkonna omavalitsuste koostööks:

 • Omavalitsuste juhid on väljendanud huvi ja valmisolekut tegutsemiseks koostöös, ühisteks tegevusteks on omavalitsused eraldanud ressursse.
 • Igal omavalitsusel on oma looduslik, sotsiaalne ja majanduslik eripära, iga omavalitsus on mõnes valdkonnas saavutanud rohkem kui teised omavalitsused.
 • Omavalitsusüksustel on koostöökogemus valla sees, omavalitsuste vahel Pandivere koostööpiirkonnas, väljaspool piirkonda ja ka väljaspool Eestit.
 • Pandivere koostööpiirkonnas toimib mitmes valdkonnas edukalt koostöö külade või omavalitsuse vahel, kusjuures tulemuslikult on rakendunud erinevaid koostöömudeleid.

Koostööstrateegia koostamisega samaaegselt on omavalitsused asunud ka strateegiat ellu viima ja arendavad erinevates valdkondades ühist tegutsemist. Kultuuri, spordi ja vaba aja teema arutelu üheks tulemuseks oli arusaamine, et Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste spordirajatised ja üritused konkureerivad omavahel – mitmed suurüritused toimusid samal ajal. Piirkonna võimaluste paremaks kasutamiseks on alustatud tegevuskalendri ühise kavandamisega, et vältida suuremate ürituste sattumist samale ajale.

Sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja turvalisuse teema arutelul jõudsid koostöökogu ühisele arusaamisele, et tööpuuduse vähendamisele suunatud tegevused on kõigi koostööpiirkonna omavalitsuste jaoks olulised. Sellest lähtuvalt on asutud kavandama ühiseid tegevusi ja koostama ühist projektitaotlust RAK meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” vahendite kasutamiseks. Algselt kavandas vastavat projektitaotlust Tamsalu linn.

Koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga on valminud Pandivere koostööpiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arendamise strateegia aastateks 2005-2007 (projekt). Turismi arendamine on samal ajal üheks oluliseks koostöövaldkonnaks.

Regulaarselt käib koos ja kavandab ühiseid tegevusi koostöökogu.

Strateegia koostamisel on selgunud, et mitmes valdkonnas, mida käsitleb käesolev koostööstrateegia, on mõnel omavalitsusel, külal või organisatsioonil olemas toimivad lahendused, mida teised saaksid kasutada (näiteks Simuna kihelkonna kultuurikool). Erinevate koostöövormide mitmekesisus ja kogemused on Pandivere koostööpiirkonna oluliseks ressursiks edasise koostöö arendamisel.

Ka omavalitsuste elanikel ja huvirühmadel on laialdased koostöökogemused, mis loob piirkonnas aluse koostöö arendamiseks. Samas on praegusel hetkel koostööpiirkonna tegevustesse elanikud ja huvigrupid suhteliselt vähe kaasatud, samuti ei ole koostöö mõnikord piisavalt teadvustatud. Seega on koostööks piisavalt seni kasutamata potentsiaali ja võimalusi.

1.2. Pandivere koostööpiirkonnas kasutatavad erinevad koostöömudelid

Koostöövormid Näited Pandivere koostööpiirkonnas
Mitu omavalitsusüksust kasutavad ühist spetsialisti Tamsalu vald ja Tamsalu linn – maa-ametnik;
Rakke vald ja Avanduse vald – ehitusnõunik; Rakke vallal on ühine maanõunik koos Koeru vallaga
Mitteametlikud koostöövormid
ja koostöövõrgustikud
Avanduse vald, Laekvere Vald, Rakke vald – Simuna kihelkonna kultuurikool;
Ühiste arengudokumentide koostamine Tamsalu linn ja Tamsalu vald – ühine üldplaneering, ühine energeetika arenguplaan
Ühine hange kokkuleppe alusel,
ühine spetsialistide meeskond
Koostööpiirkonna turismi arengukava töörühm – ühiselt koostanud turismi arendamise strateegia (konsultant TÜ Pärnu Kolledž);
Omavalitsuste ühised projektid ja tegevused Avanduse ja Väike-Maarja – ühisprojekt üldplaneeringu koostamiseks, volikogu liikmete ja ametnike koolitus;
Tamsalu vald ja Tamsalu linn – ühine ajaleht, ühiselt korraldatavad teenistused ja tegevused (korrakaitse, päästeteenistus, kultuur, maa-ametnik, üldplaneering, energeetika arenguplaan)
Omavalitsuste koostöö juhtimisele suunatud esindajate koostöökogu Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald – omavalitsuste esindajaid ühendav koostöökogu ja koostööstrateegia koostamine;
Sarnastest probleemidest lähtuv ühine projekti kavandamine ja rahastamise taotlemine Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn (projektijuht), Tamsalu vald, Väike-Maarja vald – ühine taotluse ettevalmistamine RAK meetme 1.3 võimaluste kasutamiseks
Omavalitsuste ühinemine Tamsalu vald ja Tamsalu linn ning Väike-Maarja ja Avanduse vald on esitanud ühinemisdokumendid Vabariigi Valitsusele otsuse tegemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (seisuga 14. aprill 2005.aasta)
Esindajate ümarlaud tegevuste kooskõlastamiseks Omavalitsuste esindajad on strateegia koostamise käigus teadvustanud uue probleemi – kultuuri- ja spordiürituste toimumise ajad on lähestikku, peale probleemi teadvustamist on toimunud kohtumised, et ühiselt kooskõlastada kultuuri- ja spordisündmuste toimumise kohad ja ajakava

2. Millised on Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste probleemid

2.1. Ebapiisav inimressurss ja sellest tulenev vähene haldussuutlikkus

Pandivere koostööpiirkonna omavalitsusüksustest igal on oma eripära ja omad probleemid, samas on ka ühiseid probleeme. Keskseks küsimuseks on omavalitsuste valdkonniti ebapiisav igapäevane toimimine, otsuste ettevalmistamine, vastuvõtmine ja elluviimine. Vähesel haldussuutlikkusel on mitmeid põhjuseid ja tagajärgi, mis moodustavad iseennast võimendava tsüklilise ahela:

Mitmed töövaldkonnad on omavalitsuses spetsialistidega piisavas mahus katmata

 • Omavalitsuses ei ole ülesanded ja ressursid tasakaalus (kõigi ülesannete täimiseks pole piisavalt rahalisi võimalusi)
 • Omavalitsusel ei ole piisavalt spetsialiste erinevate ülesannete täitmiseks

Omavalitsus ei oma tegelikust olukorrast piisavat ülevaadet

 • Riiklikud ja kohalikud andmekogud ei paku omavalitsusele piisava täpsusastmega informatsiooni pikemaajaliste otsuste langetamiseks
 • Ebatäpsed riiklikud arengukavad

Omavalitsusel on vähene suutlikkus kohaneda muutustega

 • On olukordi ja valdkondi, mida omavalitsuse spetsialistid jõuavad käsitleda ainult pealiskaudselt, mitte tegeleda pikemaajaliste planeeringutega
 • Omavalitsuse otsuste kvaliteetseks täitmiseks ei ole piisavalt ressursse

Elukeskkonna muutumine esitab avalikele teenustele suuremaid nõudmisi

 • Ei ole piisavalt võimalusi vajalike kvalifitseeritud spetsialistide palkamiseks
 • Elanike muutuvad vajadused ei ole piisavalt tagatud kvaliteetse ja kättesaadava teenusega

Omavalitsuse investeeringute vastuvõtusuutlikkus ja kasvanud vajadus ei ole kooskõlas

 • Vähene suutlikkus kaasfinantseerida projekte
 • Võivad suureneda planeerimisvigadest tekkivad lisakulutused eelarvele

Ülevaade spetsialistidega ebapiisavalt kaetud töövaldkondadest ja puuduvatest arengudokumentidest on lisas 1.

2.2. Võimalikud takistused koostööle

Koostööstrateegia koostamisel on ilmnenud asjaolud, mis võivad olla koostööle takistuseks:

 • Tegevusvaldkondades on omavalitsuste ülevaade olukorrast ebaühtlane – mõnel omavalitsusel on valdkonnast väga põhjalik ülevaade, ülejäänutel vähem põhjalik. Seejuures ei ole olemasolevad andmed ja teadmised omavahel võrreldavad, seetõttu pole olemasolevad andmed alati ühtse teadmiste baasina ilma täiendava andmete kogumise ja töötlemiseta kasutatavad. Osaliselt oleme püüdnud seda lünka täita valdkondade käsitlemiseks vajalike andmete kogumisel. Samas on siin oluline töö teha strateegia rakendamisel ja elluviimisel.
 • Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste arengukavad käsitlevad tegevusvaldkondi erinevalt nii sisult kui metoodiliselt, seetõttu ei piisa ühe tegevusvaldkonna ühiseks tegevuste kavandamiseks sellest, kui ühendada üksikutest arengukavadest vastavat valdkonda käsitlevad osad.
 • Ühiseks probleemiks mitmes tegevusvaldkonnas on ebapiisav spetsialistide hulk. Kui töövaldkond on piisavas mahus spetsialistidega katmata, tähendab see enamasti seda, et ühel omavalitsuse spetsialistil on mitu töövaldkonda või kasutatakse osa ajaga teise valla vastava ala spetsialisti. Samas pole mitut tegevusvaldkonda katval spetsialistil igaks töölõiguks vajalikku spetsiifilist ettevalmistust või kvalifikatsiooni.
 • Raskendatud on koostöö teiste omavalitsustega, kuna koostöö nõuab täiendavalt aega, tööjõudu ja muid ressursse.
 • Kohalike omavalitsuste valimistega kaasnev inimeste vahetus võib koostöö prioriteetsust muuta

Koostööga seotud probleemide ja takistuste ületamisele suunatud tegevused koondab endas PRIORITEET 2: Ühiste avalike teenuste pakkumine Pandivere koostööpiirkonnas – ühtsed tegevuspõhimõtted, ressursi koondamine ja ühised tegevused.

3. Koostöö korraldamise vajadus Pandivere koostööpiirkonnas

Pandivere koostööpiirkonna Praktiline kogemus on näidanud, et läbi erinevate koostöövormide on võimalik suurendada koostööpiirkonna omavalitsuste haldussuutlikkust ja saavutada omavalitsuste parem toimimine, kuna hästi kavandatud ja korraldatud koostöö võimaldab optimaalsemalt kasutada piiratud inimressurssi, aega, rahalisi vahendeid ja muid piirkondlikke ressursse. Tegutsemine koostööpiirkonnana ei välista samas senist koostööd teiste naabritega ja ka teiste naabrite kaasamist.

Koostöö ja ühes suunas tegutsemine eeldab, et omavalitsusüksused seostavad vastastiku oma arengukavasid, kooskõlastavad tegevusi, koostavad ühiseid arengudokumente. Näiteks on koostööpiirkonna omavalitsused jõudnud kokkuleppele, et ühiselt korraldatakse jäätmekäitlust.

Praegusel hetkel pole välja kujundatud ühiseid koostööinstitutsioone arengudokumentide laiapõhjaliseks arutamiseks, vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Koostöökogu toimib hetkel konsultatiiv- ja läbirääkimiste organina. Püsivama iseloomuga ja suuremate ülesannete täitmiseks puudub hetkel ühine arendusüksus ja koostöö teostamist tagav organisatsioon.

4. Millisena näeme Pandivere koostööpiirkonna tulevikku

Visioon
Aastal 2015 on Pandivere koostööpiirkond kogukondade ja elanike rühmade vajadusi ning huvisid arvestav, aktiivselt koostööd tegev, efektiivselt ja säästvalt ressursse kasutav, arenev, tuntud ja kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuv piirkond.

Haridus
Pandivere koostööpiirkond väärtustab haridust ja õppimisvõimet. Koostööpiirkonna elanikud on võimelised õppima ja kõigile on kindlustatud juurdepääs vajalikule haridusele.
Koostööpiirkonnas on omavalitsuste huve ja võimalusi arvestav ning õppijatele mitmekesiseid õppimisvõimalusi pakkuv koolivõrk.

Kultuur, sport, vaba aeg
Pandivere koostööpiirkond pakub huvitegevuses osalemise võimalusi kõigile huvigruppidele. Läbi kultuuri-, spordi- ja vabaaja alase töö kvaliteedi tõusu suureneb osalejate ja huviliste hulk. Koostööpiirkonnas teatakse ettevõtlikke inimesi ja eestvedajaid, neid rakendatakse huvialatöösse vältides samas eestvedajate läbipõlemist.

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus
Pandivere koostööpiirkond pakub elanikele paremaid võimalusi tööturul osalemiseks ja toimetulekuks. Sotsiaalteenuste korraldamine ja kvaliteedi parandamisel toimub koostöös huvigruppidega. Oluliseks töösuunaks on ennetavad tegevused.

Ettevõtlus
Pandivere koostööpiirkonnas on ettevõtete tegutsemiseks sõbralikud tingimused ja kättesaadavad vajalikud teenused. Koostööpiirkonnas on ühtne tööjõuturg ja töötajate väljaõppeks soodsad võimalused.

Turism
Aastal 2015 tuntakse ja tunnustatakse Pandivere koostööpiirkonda kui avatud ja loovale koostööle orienteeritud ühtset turismi- ja puhkemajanduse regiooni Eestis, mis pakub positiivselt meeldejäävat ja avastusterohket külastuselamust, rakendades jätkusuutlikult oma unikaalset loodus- ja ajalooressurssi ning pakkudes atraktiivset-omanäolist sündmuskalendrit.

5. Pandivere koostööpiirkonna omavalitsuste missioon

Pandivere koostööpiirkonna omavalitsused – Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald – teevad koostööd selle nimel, et:

 • – kasutada Pandivere koostööpiirkonna ressursse otstarbekamalt ja tagada piirkonna stabiilne areng;
 • – tõsta piirkonna konkurentsi- ja investeerimisvõimet;
 • – tõsta Pandivere koostööpiirkonna mainet;
 • – tunda paremini oma naabrit, märgata seda, mis on hästi, märgata võimalusi ja kitsaskohti, õppida teistelt, leida koos lahendusi;
 • – väärtustada ja hoida alal ühiseid traditsioone;
 • – tõsta elukvaliteeti koostööpiirkonna külades ja keskustes.

6. Pandivere koostööpiirkonna arengueelistused/ prioriteedid

6.1. PRIORITEET 1: Koostööinstitutsioonide arendamine Pandivere koostööpiirkonnas

6.1.1. Pandivere koostööpiirkonna ühise arenduskeskuse kujundamine, selle toimimiseks vajalike tingimuste loomine ja tegevuste määratlemine.

6.1.2. Tegevusvaldkondades koostöö toimimiseks sobivate koostöömudelite ja juhtimise üldise mudeli kujundamine.

6.2. PRIORITEET 2: Ühiste avalike teenuste pakkumine Pandivere koostööpiirkonnas – ühtsed tegevuspõhimõtted, ressursi koondamine ja ühised tegevused

6.2.1. Ühine spetsialistide rakendamine.

6.2.2. Ühiselt kasutatavad andmebaasid, andmetöötlus, andmehaldus.

6.2.3. Ühtlustatud metoodika arengudokumentide koostamiseks ja ühiste arengudokumentide koostamine.

6.2.4. Ühine teenuste korraldamine, ühised projektid koostööpiirkonnas vajalike tegevuste arendamiseks ja ühised hanked teenuste korraldamiseks.

6.2.5. Piirkonna huvirühmade kaasamine koostöö korraldamisele.

6.2.6. Ühine piirkonna vajaduste väljendamine ja läbirääkimine riigiga piirkonnas vajalike teenuste korraldamiseks.

6.2.7. Olemasolevate ressursside ja asutuste parem kasutamine ning kaasamine koostöös.

6.3. PRIORITEET 3: Ühiste avalike teenuste pakkumine Pandivere koostööpiirkonnas – koostöövaldkonnad

6.3.1. Haridus

 • Omavalitsuste koostöö koolitusturul aktiivseks osalemiseks ja täiskasvanute õppe korraldamiseks.
 • Piirkonna ja huvigruppide koolitusvajaduse ühine selgitamine ja analüüs,
 • Ühise piirkonna koolitustellimuste kujundamine, esitamine ja korraldamine,
 • Töötute koolituse ühine korraldamine,
 • Koolivõrgu tööjaotuse kujundamine koostööpiirkonnas.
 • Haridusolukorra analüüs ja ühtsete põhimõtete kujundamine koostööpiirkonnas
 • Kogu piirkonda teenindavate haridusasutuste töö ühine arendamine.
 • Haridusasutuste spetsialiseerumine: haridusasutustes kujundada oma profiil ja eripära arvestades väljakujunenud keskusi, tehtud investeeringuid, koostööpiirkonna vajadusi;
 • Koolide arengukavadele ühtse struktuuri väljatöötamine.
 • Õppekavade omavaheline võrdlus ja kooskõlastamine.

6.3.2. Kultuur, sport ja vaba aeg

 • Huvitegevuste arendamine koostöös ja ressursside ühine kasutamine.
 • Koostööpiirkonnas olevate rajatiste kasutamine kultuuri, spordi ja vaba aja tegevuste ühiseks korraldamiseks.

6.3.3. Sotsiaal-hoolekanne, tervishoid, turvalisus

 • Sotsiaalteenuste ühine osutamine.
 • Ennetavad tegevused sotsiaal-hoolekande, tervishoiu, turvalisuse paremaks toimimiseks.
 • Töötute toetamine ja tööpuuduse vähendamine.
 • Ühine huvide väljendamine ja tegutsemine turvalisuse tagamiseks

6.3.4. Infrastruktuur ja keskkond

 • Infrastruktuuri optimaalne rakendamine.
 • Ühine veemajanduse korraldamine.
 • Keskkonna järelevalve korraldamine.
 • Jäätmejaamade rajamine ja jäätmekäitluse korraldamine.

6.3.5. Planeerimine

 • Üldplaneeringute ja detailplaneeringute ühine kavandamine ja vastastikune heakskiitmine.
 • GIS-süsteemi loomine ja haldamine.
 • Omavalitsuste arengukavade täiendamine lähtuvalt koostööstrateegiast.
 • Küla arengukavade koostamise toetamine.

6.3.6. Ettevõtlus

 • Väikeettevõtluse tugisüsteemi kujundamine ja väikeettevõtluse arengu toetamine.
 • Piirkondliku tööturu kujundamine, ettevõtteid ja tööjõudu kajastava andmebaasi koostamine.
 • Tööjõu arendamine ja koolitus.
 • Ettevõtluse infrastruktuuri ja ettevõtlusalade arendamine ning müümine.

6.3.7. Turism (vastavalt turismi arengukavale)

 • Ühtse turismiregiooni arendamine.
 • Turismispetsiifilisi ja toetavaid teenuseid pakkuvate ettevõtete võrgustiku väljaarendamine ja toetamine.
 • Piirkondliku turismi tooteportfelli arendamine, mitmekesistamine ja kättesaadavuse tagamine.

6.3.8 Mainekujundus

 • Ühine piirkonna mainekujundus ja ühtse Pandivere märgi kujundamine

6.4. PRIORITEET 4: Pandivere koostööpiirkonna kujundamine õppivaks piirkonnaks

6.4.1. Koostööpiirkonna elanike ja huvigruppide kaasamine koostöö korraldamisse;

6.4.2. Koostööd ja toimivaid teenuste lahendusi puudutavate teadmiste ja oskuste kogumine, talletamine, õppimine ja õpetamine; õpitegevuste korraldamine ja koolituse tellimine.

6.4.3. Info levitamine piirkonna elanikele koostööpiirkonna tegevustest ja võimalustest, suhtekorraldus nii sisse- kui ka väljapoole.

Lisa 1

Spetsialistidega piisavas mahus katmata töövaldkonnad Pandivere koostööpiirkonnas

Kui töövaldkond on piisavas mahus spetsialistiga katmata, tähendab see enamasti seda, et ühel omavalitsuse spetsialistil on mitu töövaldkonda või kasutatakse osa ajaga teise valla vastava ala spetsialisti. Samas pole mitut tegevusvaldkonda katval spetsialistil mõnikord igaks töölõiguks vajalikku ettevalmistust. Väljast tulev spetsialist peab end jagama mitme töökoha vahel. Mõlemal puhul on tulemuseks see, et mitmes töövaldkonnas on tehtud hädapärased tööd, tegemata jäävad aga pikaajalisele arengule suunatud tegevused.

Arendustöö spetsialisti ülesanded pole piisavas mahus täidetud viiel omavalitsusüksusel (Avanduse vald, Laekvere vald, Rakke vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald).
Arendustöö spetsialisti töövaldkond hõlmab järgmisi tegevusi:
arendustöö, ettevõtlusvaldkonna arendamine, ettevõtjate nõustamine, ettevõtlust arendavate projektide algatamine ja juhtimine, välissuhted, turism, planeeringud, arengukavad.

Keskkonnaspetsialisti ülesanded pole piisavas mahus täidetud viiel omavalitsusüksusel (Laekvere vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Väike-Maarja vald, Avanduse vald).
Keskkonnaspetsialist töövaldkond hõlmab järgmisi tegevusi:
Jäätmemajandus, keskkonnakaitse, veemajandus, heakord, keskkonna arengu juhtimine, kontroll, keskkonnajärelvalve, keskkonnaalaste projektide algatamine ja juhtimine.

Muud spetsialistid, kelle ülesanded ei ole kõikides omavalitsustes piisavas mahus täidetud
Ehitusjärelevalve spetsialist/ arhitekt
Haridus- ja kultuurispetsialist
Kultuuri-ja spordijuht
Projektijuht
Infotehnoloogiaspetsialist
Jurist
Majandusosakonna juhataja
Turismispetsialist
Klienditeenindaja
Munitsipaalpolitsei
Insener-tehniline spetsialist

Puuduvad või aegunud arengudokumendid Pandivere koostööpiirkonnas

Vee- ja kanalisatsiooni arengukava puudub või on aegunud neljal omavalitsusüksusel (Avanduse vald, Laekvere vald, Tamsalu linn, Tamsalu vald (aegunud)).

Üldplaneering puudub või vajab uuendamist viiel omavalitsusüksusel (Avanduse vald, Rakke vald, Väike-Maarja vald, Tamsalu linn ja Tamsalu vald).

Muud puuduvad arendusdokumendid:
Soojamajanduse arengukava (Laekvere vald)
Geo-infosüsteem (kõik omavalitsused)
Teehoiu arengukava (Rakke vald, Laekvere vald)