RAKKE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Rakke
26. märts 2009 nr 5

Rakke Vallavolikogu 2005. a 28. aprilli
määruse nr 7 „Hooldajatoetuse määramise
ja maksmise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 23 lõike 1 ning Rakke Vallavalitsuse ettepaneku alusel

§ 1. Rakke Vallavolikogu 28.04.2005. a määruses nr 7 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel»;

2) Punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.1 Hooldajatoetuse maksmise kord sätestab 3-16 aastaste keskmise, raske või sügava puudega laste ja 16-18-aastaste ja vanemate raske või sügava puudega isikute vanemale, eestkostjatele või perekonnas hooldajatele toetuse määramise ja maksmise korra.“

3) Punkti 1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Hooldajatoetuste maksmiseks riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstav igakuise toetuse kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust sotsiaalnõunik.

4) Punkti 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2.1 Hooldajatoetust võib taotleda isik, kes hooldab puudega last ja ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu või isik, kes hooldab raske või sügava puudega täisealist isikut ja kes tagab:“

5) Punkti 3 täiendatakse punktiga 3.4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„3.4 Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale:
3.4.1 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 75 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
3.4.2 16-18- aastase sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
3.4.3 16-18-aastase raske puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60 protsenti sotsiaaltoetuse määrast.“

6) Punkti 4 täiendatakse punktiga 4.1.5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„4.1.5 rehabilitatsiooniplaan 3-18 aastasel lapsel“

7) Punkti 7, 7.1 ja 7.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ 7. Hooldajatoetuse maksmise peatamine või lõpetamine“
„7.1 Hooldajatoetuse maksmine peatatakse või lõpetatakse:“
„7.1.3 hooldatava paigutamisel hooldekodusse või õpilaskodusse;“

§ 2 Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2009. a.
(2) Määrus jõustub 31. märtsil 2009. a.

Eda Aabo
vallavolikogu esimees